Kiedy przychód przy opcjach walutowych? | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Kiedy przychód przy opcjach walutowych?

Momentem powstania przychodu w przypadku kontraktów typu forward nierzeczywisty będzie dzień otrzymania zapłaty.

Wyrok WSA w Warszawie z 24 maja 2010 r. (sygn. akt III SA/Wa 1838/09)
Sprawa dotyczyła spółki z o.o., która zamierzała prowadzić działalność w zakresie restrukturyzacji działalności przedsiębiorstw oraz świadczenia kompleksowych usług windykacyjnych, w tym w szczególności planowała nabywanie we własnym imieniu i na własny rachunek instrumentów pochodnych. Założeniem spółki było kupowanie od innych uczestników rynku instrumentów pochodnych przed terminem ich wymagalności, zwłaszcza kontraktów terminowych forward na walutę. W wyniku transakcji forward dochodzi do dostawy waluty obcej w określonym czasie oraz po określonej cenie. Kontrakt mógł mieć charakter rzeczywisty, kiedy dochodziło do faktycznej dostawy waluty, oraz nierzeczywisty, kiedy płatność stanowiła różnicę pomiędzy terminowym kursem a kursem bieżącym waluty.
Spółka powzięła wątpliwość w zakresie momentu powstania przychodu w odniesieniu do nierzeczywistych instrumentów pochodnych w postaci kontraktów forward oraz opcji walutowych bez faktycznej dostawy waluty. Zdaniem spółki w takiej sytuacji przychód w podatku CIT powstawał z chwila otrzymania zapłaty. Minister finansów nie podzielił stanowiska spółki. Wskazując na art. 12 ust. 3a ustawy o CIT uznał, iż momentem uzyskania przychodu w tego typu transakcjach będzie moment powstania roszczenia o wypłatę środków pieniężnych w wysokości różnicy pomiędzy kursem terminowym a kursem bieżącym waluty. Sprawa ostatecznie trafiła do WSA, który w pełni podzielił stanowisko spółki. Zdaniem sądu w niniejszej sprawie będzie miał odpowiednie zastosowanie art. 12 ust. 3e ustawy o CIT. W uzasadnieniu sąd wskazał, że w wyniku spornych transakcji nie dochodzi do wydania rzeczy, zbycia praw majątkowego lub wykonania usługi, jak argumentował minister finansów. Rozliczenia niniejszych transakcji nie są również rozliczane w okresach wskazanych umownie przez strony. Decydujący w tego typu transakcjach będzie zatem dzień otrzymania zapłaty. To ciekawy wyrok dla wielu inwestorów, którzy planują tego typu transakcje.