Kary za naruszenie obowiązków informacyjnych przy nabywaniu akcji spółek giełdowych | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Kary za naruszenie obowiązków informacyjnych przy nabywaniu akcji spółek giełdowych

KNF ukarała małżeństwo karą 200 tys. zł za nabycie bez wezwania akcji spółki giełdowej przy przekroczeniu 10 proc. głosów w tej spółce.

Komisja Nadzoru Finansowego, 9 sierpnia 2010 roku, po zakończonym postępowaniu ukarała małżeństwo za niedopełnienie obowiązków informacyjnych oraz przekroczenie progu 10 proc. głosów w spółce wskutek nabycia akcji bez ogłoszenia publicznego wezwania. Obowiązki takie wynikają z Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”). Na każdego z małżonków nałożono karę pieniężną w wysokości 100 tys. zł.

Ustawa o ofercie nakłada obowiązki informacyjne na każdego, kto przekracza jeden z określonych procentowo w ustawie progów liczby głosów w spółce publicznej (najniższy z tych progów wynosi 5 proc., a najwyższy 90 proc.). Osoba taka powinna zawiadomić o osiągnięciu lub przekroczeniu progu KNF oraz samą spółkę. Termin na dokonanie tej czynności to co do zasady 4 dni robocze. Poza tym nabycie akcji takiej spółki, skutkujące zwiększeniem udziału w liczbie głosów o więcej niż 10 proc. w okresie krótszym niż 60 dni (wartości te wynoszą odpowiednio 5 proc. i 12 miesięcy w przypadku akcjonariusza, którego udział w ogólnej liczbie głosów to co najmniej 33 proc.) jest dopuszczalne tylko w drodze publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji. Oznacza to, że nie można znacznie zwiększyć udziału w spółce, kupując akcje na sesjach bez wezwania i powiadomienia o tym rynku i KNF.

Co więcej, takie same obowiązki spoczywają łącznie na podmiotach działających w porozumieniu co do nabywania akcji spółki, głosowania czy trwałej polityki wobec spółki. W przypadku niektórych z nich, np. małżonków, istnieje domniemanie co do istnienia takiego porozumienia. Oznacza to, że należy zsumować posiadane akcje i każda z osób musi dokonać samodzielnie zawiadomienia o tym, ile akcji posiada sama, a ile wspólnie. Takie właśnie domniemanie znalazło zastosowanie w przypadku małżonków ukaranych na posiedzeniu KNF z 9 sierpnia 2010 roku.

Już wcześniej KNF nakładała kary w podobnych sytuacjach. Tak na przykład w roku 2007 Komisja czterokrotnie nakładała na pary małżonków kary finansowe w wysokości od 15 000 zł do 200 000 zł. W tym ostatnim przypadku akcjonariusz przekroczył 73 proc. głosów w spółce publicznej bez ogłoszenia wezwania. W 2008 roku Komisja nałożyła na cztery osoby będące członkami rodziny (które także są objęte domniemaniem działania w porozumieniu) karę trzy razy po 30 000 i raz 60 000 za naruszenie przepisów o znacznych pakietach akcji. Kara za naruszenie obowiązków informacyjnych i przeprowadzania wezwań wynosi do 1 mln zł i może zostać nałożona odrębnie za każdy czyn.

Od decyzji wydanej przez KNF można złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, a od ponownie wydanej decyzji przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego.