Jak daleko sięga prawo związków zawodowych do informacji? | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Jak daleko sięga prawo związków zawodowych do informacji?

Pracodawca ma obowiązek udzielić związkowi zawodowemu tylko tych informacji, które są niezbędne do prowadzenia działalności związkowej. W tym zakresie mieszczą się jednak informacje o szeroko rozumianej sytuacji pracodawcy.

Jedno z kluczowych uprawnień związków zawodowych reguluje art. 28 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych. Nakłada on na pracodawców obowiązek udzielania na żądanie związków zawodowych informacji niezbędnych do prowadzenia działalności związkowej, w szczególności informacji dotyczących warunków pracy i zasad wynagradzania. W praktyce rodzaj i zakres żądanych przez związki zawodowe informacji niekiedy budzi wątpliwości, zwłaszcza gdy związek informacji z działalnością związkową nie jest bezpośredni i oczywisty.

Chociaż w doktrynie pojawiają się poglądy odmienne, w literaturze ugruntowany jest pogląd, że prawo związków zawodowych do informacji przewidziane tym przepisem nie jest nieograniczone. Ogranicza je przede wszystkim wymieniona w powołanym przepisie przesłanka niezbędności do prowadzenia działalności związkowej, a ponadto zakres funkcji i uprawnień związków zawodowych, jakie przewidują obowiązujące przepisy ustawy o związkach zawodowych oraz innych ustaw, takich jak Kodeks pracy czy ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Żądanie związku zawodowego musi zatem każdorazowo mieścić się w tych granicach. Z drugiej jednak strony, zgodnie z obecnymi tendencjami, zakres informacji, których na podstawie przepisów art. 28 ustawy o związkach zawodowych może żądać związek zawodowy od pracodawcy, ulega ciągłej konkretyzacji i coraz częściej obejmuje nie tylko informacje dotyczące bezpośrednio interesów pracowników, ale szeroko rozumianą sytuację pracodawcy, która może mieć przełożenie na te interesy. Zgodnie z tendencjami w prawie europejskim i odpowiadającym mu ustawodawstwie krajowym (m.in. ustawa o europejskich radach zakładowych) dotyczącym pracowniczej partycypacji w sprawach zakładu pracy związki zawodowe mają prawo do informacji dotyczących m.in. danych o sytuacji gospodarczej i finansowej oraz możliwym rozwoju działalności pracodawcy, o planach dotyczących zakładu pracy i jego działalności – m.in. struktur organizacyjnych, metod pracy, zmian w obszarach działalności itp.

Co istotne, pracodawca na podstawie powołanego art. 28 ustawy o związkach zawodowych ma obowiązek nie tylko przekazać gotowe już informacje mieszczące się w powyższych granicach, ale także przygotować np. odpowiednie zestawienia na podstawie posiadanych informacji.

Prawo związków zawodowych do informacji, przewidziane w art. 28 ustawy o związkach zawodowych, nie wyłącza jednak przepisów dotyczących ochrony danych osobowych pracowników. O ile zatem nie będzie stanowiło naruszenia tych przepisów udzielenie związkowi zawodowemu informacji dotyczących wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach czy w poszczególnych grupach zawodowych, jeśli nie można będzie na ich podstawie przypisać wynagrodzeń do poszczególnych osób, o tyle przekazanie związkowi informacji o wysokości wynagrodzenia konkretnego pracownika czy innych danych osobowych pracownika, bez jego uprzedniej, dobrowolnej zgody, nie będzie dopuszczalne.

Związek zawodowy nie ma obowiązku uzasadniać w żadnej formie swojego żądania udzielenia informacji. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby pracodawca wystąpił do związku o uzasadnienie takiego wniosku, zwłaszcza jeśli żądanie związku zawodowego budzi wątpliwości co do niezbędności informacji do prowadzenia działalności związkowej, a także powiązania z regulowanymi ustawowo celami i funkcjami związku zawodowego. Choć wyegzekwowanie takiego uzasadnienia nie jest możliwe na gruncie obowiązujących przepisów, brak współpracy ze strony związku zawodowego w tym zakresie będzie powodował, że pracodawcy trudniej będzie przypisać winę i postawić zarzut utrudniania działalności związkowej (art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy o związkach zawodowych) w przypadku podjęcia decyzji o odmowie udzielenia związkowi zawodowemu żądanej informacji.

Obowiązujące przepisy nie regulują terminu ani trybu, w jakim pracodawca jest zobowiązany udzielić związkowi zawodowemu informacji na jego żądanie. Nie ma przeszkód, aby związek zawodowy wskazał taki termin w swoim żądaniu lub określił sposób przekazania informacji, np. poprzez przekazanie kopii dokumentów czy umożliwienie wglądu do nich. W braku takich instrukcji pracodawca ma w zasadzie swobodę w tym zakresie. Aby jednak uniknąć zarzutu utrudniania działalności związkowej, nie powinien bez powodu zwlekać z przekazaniem informacji.

Agnieszka Lisiecka, Magdalena Świtajska, Zespół Prawa Pracy kancelarii Wardyński i Wspólnicy