Grupy kapitałowe tylko jawne? | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Grupy kapitałowe tylko jawne?

Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało projekt nowelizacji Kodeksu spółek handlowych wprowadzającej regulacje prawa holdingowego (koncernowego, grup spółek) i normującej relacje prywatnoprawne pomiędzy spółką dominującą a jej spółkami zależnymi.

Zgodnie z uzasadnieniem projektu zmiana przepisów ma na celu uwzględnienie w relacjach między spółką dominującą a jej spółkami zależnymi interesu wierzycieli, członków organów oraz wspólników mniejszościowych, zwłaszcza spółek zależnych.
Proponowana nowelizacja uchyla przepis art. 7 k.s.h. odnoszący się do zawarcia umowy pomiędzy spółką dominującą oraz spółką zależną o zarządzanie spółką zależną lub umowy o odprowadzanie zysku spółki zależnej do spółki dominującej, gdyż uważa się, że przepis ten w ogóle nie funkcjonował w praktyce i wywoływał istotne wątpliwości doktrynalne.
Zgodnie z projektem spółka dominująca miałaby dostęp do ksiąg i dokumentów spółki zależnej należącej do grupy spółek oraz możliwość żądania od niej udzielenia informacji. Wspólnik mniejszościowy spółki zależnej w ramach uprawnień kontrolnych wobec grupy kapitałowej mógłby zażądać wyznaczenia przez sąd rejestrowy biegłego rewidenta w celu zbadania rachunkowości oraz działalności grupy spółek. Zarząd spółki zależnej sporządzałby sprawozdanie o umowach oraz o innych powiązaniach tej spółki ze spółką dominującą za okres ostatniego roku obrotowego.
Ponadto spółka dominująca lub spółka zależna byłaby obowiązana do ujawnienia w rejestrze swego uczestnictwa w grupie spółek przez wpisanie wzmianki do rejestru. Grupy kapitałowe musiałyby więc być jawne – podobnie jak uczestnictwo danej spółki w spółce cywilnej.