Do rejestru zastawów niezbędna jedynie umowa cesji | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Do rejestru zastawów niezbędna jedynie umowa cesji

Aby zmienić wpis w rejestrze zastawów w przypadku przelewu wierzytelności zabezpieczanej zastawem rejestrowym, nie trzeba spisywać aneksu do umowy zastawniczej, który ujawniałby nowego wierzyciela jako zastawnika.

Powiększający się rynek sprzedaży wierzytelności powoduje, że coraz częściej spotykamy się z pytaniami związanymi z przenoszeniem wierzytelności oraz towarzyszących im zabezpieczeń. Wątpliwości może budzić np. przeniesienie wierzytelności razem z zabezpieczającym ją zastawem rejestrowym i ujawnienie tego faktu w rejestrze zastawów.
Zgodnie z ustawą o zastawie rejestrowym i rejestrem zastawów do ustanowienia zastawu rejestrowego są wymagane umowa o ustanowienie tego zastawu (umowa zastawnicza) między osobą uprawnioną do rozporządzania przedmiotem zastawu (zastawcą) a wierzycielem (zastawnikiem) oraz wpis do rejestru zastawów. Odnośnie do przeniesienia wierzytelności oraz zabezpieczenia ustawa wskazuje jedynie, że przeniesienie zastawu rejestrowego jest skuteczne od daty wpisu nabywcy do rejestru zastawów, natomiast nie wyjaśnia, na podstawie jakich konkretnie dokumentów taki wpis powinien nastąpić.
W naszej interpretacji do zmiany wpisu w rejestrze zastawów w przypadku przelewu wierzytelności zabezpieczanej zastawem rejestrowym wystarczy jedynie umowa cesji oraz adekwatny wpis do rejestru zastawu na jej podstawie. Nie jest natomiast niezbędny aneks do umowy zastawniczej, który ujawniałby nowego wierzyciela jako zastawnika. Taki wniosek wynika z wskazanej wyżej definicji zastawnika, którym powinien stawać się nowy wierzyciel zabezpieczanej wierzytelności, oczywiście z zastrzeżeniem właściwego wpisu do rejestru.
W ostatnim miesiącu sąd prowadzący rejestr zastawów podzielił taki pogląd i wpisał zmianę na pozycji zastawnika jedynie na podstawie umowy cesji. W ten sposób bank przenoszący wierzytelność został zastąpiony przez nowego wierzyciela, który został ujawniony w rejestrze i stał się zastawnikiem. To postanowienie o wpisie zmiany zastawnika na postawie samej umowy cesji pozwala na przypuszczenie, że także inne sądy rejestrowe będą przyjmować taką praktykę, co pozwala zaoszczędzić koszty i czas, które musiałaby być przeznaczane na sporządzenie aneksu do umowy zastawniczej.
Patrycja Jacaszek, Zespół Bankowości i Finansowania kancelarii Wardyński i Wspólnicy