Czy za rozgrzewanie samochodu w trakcie odśnieżania grozi mandat? | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Czy za rozgrzewanie samochodu w trakcie odśnieżania grozi mandat?

Do takich wniosków może prowadzić analiza przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym zabronione jest m.in. używanie pojazdu w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem, jak również pozostawianie pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym.

Statuujące obydwa zakazy przepisy art. 60 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy mają na celu ochronę środowiska naturalnego w szczególności poprzez ograniczenie niepotrzebnej emisji spalin z pojazdu, który nie pozostaje w ruchu.

W świetle definicji zawartej w art. 2 pkt 30 ustawy pod pojęciem postoju należy rozumieć „unieruchomienie pojazdu niewynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego, trwające dłużej niż 1 minutę”.

Nie ulega zatem wątpliwości, że dyspozycja wspomnianego przepisu art. 60 ust. 2 pkt 3 ustawy odnosi się do każdej sytuacji, w której pojazd znajduje się na postoju, tzn. nie pozostaje w ruchu z przyczyn niewymuszonych przez przepisy ruchu drogowego. Jeżeli kierujący takim pojazdem, znajdującym się na obszarze zabudowanym, pozostawia pracujący silnik przez czas dłuższy niż 1 minuta, spełnia znamiona wykroczenia określonego w ustawie.

W świetle rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (zwanego potocznie taryfikatorem mandatów) taki czyn podlega karze grzywny, nakładanej w formie mandatu karnego, w wysokości 100 zł.

Z kolei jeżeli praca silnika pojazdu znajdującego się na postoju powoduje uciążliwości związane m.in. z nadmierną emisją spalin do środowiska, grzywna z tego tytułu może wynieść do 300 zł.

Przywołane przepisy mogą mieć szczególne znaczenie w okresie zimowym, a zwłaszcza w przypadku opadów śniegu. Uruchomienie silnika i pozostawienie go w ruchu przez ponad minutę w czasie odśnieżania czy odladzania pojazdu wyczerpuje bowiem znamiona wykroczenia, o którym mowa w art. 60 ust. 3 ustawy.

Co więcej, w pewnych sytuacjach można przyjąć, że praca nierozgrzanego silnika pojazdu podczas postoju może wiązać się z nadmierną emisją spalin do środowiska, a tym samym może to oznaczać wyczerpanie znamion wykroczenia z art. 60 ust. 2 pkt 2 ustawy.

Maciej Szewczyk, Zespół Prawa Ochrony Środowiska kancelarii Wardyński i Wspólnicy