Czy wypłaty na rzecz wspólników nie będą ograniczane wysokością kapitału zakładowego? | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Czy wypłaty na rzecz wspólników nie będą ograniczane wysokością kapitału zakładowego?

Coraz realniejszych kształtów nabiera wizja spółki z o.o. bez kapitału zakładowego albo z kapitałem zakładowym w symbolicznej wysokości, na wzór rozwiązań przyjętych w systemach common law.

W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki. Ochronie wierzycieli służy obowiązek zachowania kapitału zakładowego. Ponieważ jednak ochronna rola kapitału zakładowego w porządkach prawnych państw członkowskich Unii Europejskiej maleje, należy oczekiwać, że również w Polsce nastąpi całkowite odejście od wymogu tworzenia kapitału zakładowego dla spółki z o.o. Przyszły kierunek zmian wyznacza projekt reformy struktury majątkowej spółki z o.o. opublikowany pod koniec 2010 roku przez zespół ds. prawa spółek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego.
Projekt ten zakłada, że kapitał zakładowy stanie się rozwiązaniem fakultatywnym. Wspólnicy będą mogli tworzyć w spółce z o.o. kapitał zakładowy albo kapitał udziałowy, albo oba rodzaje tych kapitałów. Utworzony kapitał zakładowy będzie mógł być podzielony na udziały mające wartość nominalną. Dodatkowo minimalna wysokość kapitału zakładowego ma zostać obniżona z obecnych 5 000 złotych do 1 złotego. Jeżeli wspólnicy zdecydują się wyłącznie na utworzenie kapitału udziałowego, ich udziały nie będą miały wartości nominalnej i nie będą stanowić ułamka kapitału zakładowego. Zamiast tego wkłady na pokrycie tych udziałów zasilą kapitał udziałowy jako nowy rodzaj kapitału podstawowego spółki z o.o.
Ochrona wierzycieli ma być realizowana za pomocą tzw. „testu wypłacalności”, który ma uzupełnić obecnie istniejący tzw. „test bilansowy”, czyli w skrócie obowiązek zachowania kapitału zakładowego. Test wypłacalności ma w uproszczeniu polegać na tym, że spółka będzie mogła wypłacać swe środki wspólnikom pod warunkiem złożenia przez zarząd oświadczenia o wypłacalności.
Maciej Dejak, Zespół Prawa Korporacyjnego, Restrukturyzacji Spółek i Kontraktów Handlowych kancelarii Wardyński i Wspólnicy