Bitcoin nad Sekwaną: nowa regulacja dotycząca blockchaina, ICO i kryptowalut we Francji | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Bitcoin nad Sekwaną: nowa regulacja dotycząca blockchaina, ICO i kryptowalut we Francji

Po Malcie i Liechtensteinie Francja jest kolejnym państwem, które zdecydowało się na wprowadzenie regulacji dotyczących aktywności gospodarczej w dziedzinie blockchaina, ICO i kryptowalut.

Projekt ustawy pod nazwą PACTE (Plan d’Action pour la Croissance et la Transformation des Entreprises) trafił pod obrady parlamentu francuskiego we wrześniu 2018 r.

Ustawa zawiera pakiet ułatwień w prowadzeniu działalności gospodarczej. Jej artykuł 26, który dotyczy kryptowalut i ICO, wprowadza zmiany w księdze V „Usługodawcy”, tytule V „Świadczenie usług bankowych” francuskiego kodeksu finansowego (le code monétaire et financier). Tytuł V otrzyma nazwę „Pośrednictwo w nabywaniu praw na różnych dobrach oraz emisja tokenów” (Intermédiaires en biens divers et émetteurs de jetons).

Definicja tokena

Projektowany rozdział II tytułu V księgi V kodeksu finansowego zatytułowany „Emitenci tokenów” zawiera definicję tokena. Definicja ta określa token jako dobro niematerialne, które pod postacią cyfrową stanowi wyraz praw mogących podlegać emisji, rejestracji, być zachowane lub przekazane za pomocą rozproszonego mechanizmu elektronicznej rejestracji umożliwiającego bezpośrednią lub pośrednią identyfikację właściciela tego dobra.

Definicja ICO

Rozdział ten definiuje ICO jako jakąkolwiek ofertę nabycia tokenów złożoną publicznie, niezależnie od formy tej oferty. Projekt ustawy przewiduje, że nabywcy są informowani przez emitenta tokenów o wynikach ICO oraz o ustanowieniu rynku wtórnego.

Zezwolenie na dokonanie ICO

Zgodnie z projektowanymi przepisami białe księgi ICO powinny zawierać zbiór określonych informacji zgodnie z zawartymi w przepisach wytycznymi. Opis projektu oraz praw, których nośnikiem jest token, powinien być określony w sposób wyczerpujący i jasny, tak by umożliwić identyfikację ryzyka związanego z ofertą.

Białe księgi mogą być przedkładane francuskiemu urzędowi nadzoru nad rynkami finansowymi (Autorité des Marchés Financiers – AMF) w celu uzyskania zezwolenia na dokonanie ICO. Zezwolenie takie będzie przyznawane wyłącznie podmiotom posiadającym siedzibę i zarejestrowanym we Francji.

Korzyści z zezwolenia

Dodatkowo nowa regulacja zapewnia prawo do otwarcia konta bankowego przez podmioty, które uzyskały zezwolenia AMF na dokonanie ICO. Poprawka wprowadzona przez parlamentarzystów stanowi, że instytucje kredytowe ustanowią obiektywne  proporcjonalne i niedyskryminujące zasady dostępu do usług bankowych rachunku oszczędnościowego i rachunku bieżącego emitentom tokenów, którzy uzyskali zezwolenie AMF. Dostęp ten powinien zapewniać tym podmiotom efektywne i pozbawione przeszkód korzystanie z usług. Poprawka ta stanowi odpowiedź na postulat środowiska emitentów tokenów, którym banki ze względów ostrożnościowych odmawiały dostępu do swoich usług.

Francja hubem technologicznym?

Francja nie kojarzy się z rajem dla przedsiębiorców, a tym bardziej startupów blockchainowych. Projekt ustawy PACTE, podobnie jak inicjatywa „La French Tech” mająca wesprzeć innowatorów i startupowców, pokazuje, że francuski rząd planuje to zmienić.

Zobaczymy, czy opisane inicjatywy przyniosą oczekiwane przez francuski rząd skutki i czy Francja stanie się hubem technologicznym.

Agnieszka Kraińska, radca prawny, praktyka prawa europejskiego kancelarii Wardyński i Wspólnicy

Harald Marschner, radca prawny, Rechtsanwalt, praktyka postępowań sądowych i arbitrażowych kancelarii Wardyński i Wspólnicy