Tomasz Zasacki | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Tomasz Zasacki

Nowe prawo pierwokupu i inne regulacje związane z rewitalizacją w Warszawie
W obrocie nieruchomościami na terenie Warszawy pojawił się niedawno nowy istotny element. W marcu 2022 r. miasto stołeczne Warszawa uzyskało prawo pierwokupu wszystkich nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji wyznaczonym uchwałą nr LX/1967/2022 Rady m.st. Warszawy. Obszar ten obejmuje prawie w całości Pragę Północ i znaczne tereny Pragi Południe oraz Targówka. Granice obszaru przedstawia mapa stanowiąca załącznik do uchwały.
Nowe prawo pierwokupu i inne regulacje związane z rewitalizacją w Warszawie
Nabycie gruntów leśnych a uprawnienia Skarbu Państwa
Ustawa o lasach z 28 września 1991 r. w istotny sposób ingeruje w obrót gruntami leśnymi. Pojawia się zatem pytanie, w przypadku jakich czynności prawnych powodujących przeniesienie własności gruntów leśnych Skarbowi Państwa przysługują uprawnienia pozwalające na nabycie tych gruntów.
Nabycie gruntów leśnych a uprawnienia Skarbu Państwa
Skuteczność zrzeczenia się odwołania a domniemanie doręczenia decyzji administracyjnej
Ostatnio dużo miejsca poświęca się kwestiom proceduralnym. Generalne zawieszenie terminów procesowych przez ustawę kryzysową w wielu przypadkach nie jest bowiem satysfakcjonujące dla stron, które potrzebują, aby sprawy się toczyły do przodu i prawo działało dalej.
Skuteczność zrzeczenia się odwołania a domniemanie doręczenia decyzji administracyjnej
Decyzja wydana… i co dalej?
Ograniczenia wynikające ze stanu epidemii, a także wchodzące w życie z dnia na dzień obszerne zmiany prawa wymagają świeżego spojrzenia na wiele kwestii – w tym tak prozaicznych jak uostatecznienie się decyzji administracyjnej.
Decyzja wydana… i co dalej?
Zasiedzenie grządki róż
Samoistny posiadacz nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste może nabyć jej własność przez zasiedzenie – uwagi na kanwie uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 9 grudnia 2016 r., III CZP 57/16.
Zasiedzenie grządki róż
Kontrola obrotu nieruchomościami rolnymi
1 stycznia 2016 r. ma wejść w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. Ustawa ta zastąpi dotychczas obowiązującą ustawę z 11 kwietnia 2003 r. Jeżeli nie nastąpi kolejna zmiana przepisów, od Nowego Roku rozszerzone zostaną uprawnienia Agencji Nieruchomości Rolnych w zakresie prawa pierwokupu. Agencja zyska też dodatkowe uprawnienie w postaci decydowania o dopuszczalności podziału gospodarstwa rolnego.
Kontrola obrotu nieruchomościami rolnymi
Małe podwórko – duży problem
W latach minionych powszechna była praktyka wydzielania działki w obrysie budynku. W efekcie mieszkańcy, wychodząc przez drzwi wyjściowe, natychmiast znajdują się na cudzym gruncie. Uniemożliwia to np. dobudowanie windy czy podjazdu dla wózków. Rozwiązaniem może być art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Małe podwórko – duży problem
Krytycznie o umownym prawie odkupu nieruchomości rolnych na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych
Przepis dający Agencji Nieruchomości Rolnych prawo odkupu nieruchomości w ciągu 5 lat od jej nabycia od Agencji stracił moc w 2010 roku, po tym jak został uznany za niekonstytucyjny. Tak naprawdę jednak przewidziane w nim prawo funkcjonuje nadal, ukryte pod nazwą „umownego prawa odkupu”.
Krytycznie o umownym prawie odkupu nieruchomości rolnych na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych
Przechowywanie dokumentacji budowlanej przez właściciela obiektu
Czy faktycznie można się nie przejmować, jeśli z upływem lat dokumenty dotyczące budynków i budowli gdzieś się zawieruszyły?
Przechowywanie dokumentacji budowlanej przez właściciela obiektu
Klauzule break option w umowach najmu zawartych na czas oznaczony
W umowach najmu zawieranych na czas oznaczony często spotykamy się z tzw. break options, czyli z przyznaniem wynajmującemu lub najemcy prawa do wypowiedzenia umowy najmu przed zakończeniem okresu, na jaki była zawarta.
Klauzule break option w umowach najmu zawartych na czas oznaczony
Kiedy można rozpocząć roboty budowlane?
Aby rozpocząć niektóre roboty budowlane, wystarczy je zgłosić właściwemu organowi administracji. Jednak to, w jakim terminie po zgłoszeniu można faktycznie przystąpić do robót, jest przedmiotem rozbieżności interpretacyjnych.
Kiedy można rozpocząć roboty budowlane?