Cyprian Herl | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Cyprian Herl

Historie z KIO: Czy wykonawca ponosi negatywne skutki błędu zamawiającego w dokumentacji?
W treści SIWZ lub we wzorze formularza oferty często zdarzają się drobne błędy. Czy mogą one pociągać za sobą negatywne skutki dla wykonawców? Ważny głos w tej kwestii zajęła Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 13 marca 2020 r. (KIO 423/20). KIO podkreśliła, że w razie różnic między opisem przedmiotu zamówienia a wzorem formularza oferty rozstrzygające znaczenie ma OPZ, a wykonawców nie można obciążać skutkami błędu, który zamawiający popełnił w treści dokumentacji.
Historie z KIO: Czy wykonawca ponosi negatywne skutki błędu zamawiającego w dokumentacji?
Historie z KIO: Wykonawca nie musi składać dokumentów wystawionych przez zamawiającego
Ilość oświadczeń i dokumentów składanych przez wykonawców w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia wymusiła na ustawodawcy wprowadzenie mechanizmów ograniczających biurokrację. Jednym z kluczowych przepisów w tym aspekcie jest art. 26 ust. 6 p.z.p., którego cel i praktyczne zastosowanie wyjaśniła Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 13 marca 2020 r. (KIO 439/20).
Historie z KIO: Wykonawca nie musi składać dokumentów wystawionych przez zamawiającego
Zamówienia związane z COVID-19 poza rygorem Prawa zamówień publicznych
Pandemia wymaga natychmiastowych reakcji i szybkiego wdrażania rozwiązań służących zwalczaniu koronawirusa i wywołanych nim skutków społeczno-gospodarczych. Dlatego tzw. ustawa kryzysowa wprowadziła przepisy umożliwiające udzielanie zamówień służących zwalczaniu pandemii z pominięciem długotrwałych i sformalizowanych procedur.
Zamówienia związane z COVID-19 poza rygorem Prawa zamówień publicznych
Zmiana umów i kary umowne w zamówieniach publicznych w obliczu pandemii
Wskutek pandemii wiele planowanych i istniejących kontraktów zostało sparaliżowanych. Niepewna sytuacja zmusza strony zamówień publicznych do zaprzestania wykonywania kontraktów lub przynajmniej powoduje utrudnienia w ich wykonywaniu. Czy w tej sytuacji można zmodyfikować umowę? Czy trzeba się liczyć koniecznością zapłaty kar umownych i odszkodowania? Z pomocą przychodzi ustawa kryzysowa.
Zmiana umów i kary umowne w zamówieniach publicznych w obliczu pandemii
Elektronizacja zamówień poniżej progów unijnych przeniesiona w czasie
Pełna elektronizacja postępowań o udzielenie zamówienia miała zakończyć się 1 stycznia 2020 r. Mimo ambitnych planów moment ten został przesunięty w czasie, aby skorelować pełną elektronizację zamówień publicznych z momentem wejścia w życie nowej ustawy o zamówieniach publicznych. Zmiana odnosi się do zamówień poniżej progów unijnych
Elektronizacja zamówień poniżej progów unijnych przeniesiona w czasie
Komisja Europejska porządkuje system kodów CPV
Od 2008 r. na obszarze całej Unii Europejskiej obowiązuje usystematyzowana numeracja kodów CPV. Miała ona ujednolicić określanie przedmiotu zamówienia publicznego w różnych państwach członkowskich i przez to umożliwić wykonawcom z całej Unii startowanie w interesujących ich przetargach. Przez wiele lat kody CPV spełniały swoją rolę, jednak w ostatnich latach zauważono, że zamawiający coraz częściej nadają zamówieniom błędne kody. Dlatego Komisja Europejska postanowiła uporządkować system kodów CPV. Ogłoszenia z błędnie nadanym kodem nie będą publikowane na platformie TED.
Komisja Europejska porządkuje system kodów CPV