Barbara Wiśniewska | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Barbara Wiśniewska

Koniec pierwokupu rewitalizacyjnego w Warszawie?
Wiele wskazuje na to, że od 16 marca 2024 r. miastu stołecznemu Warszawie nie będzie już przysługiwało prawo pierwokupu nieruchomości wynikające z obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji m.st. Warszawy wyznaczonego uchwałą nr LX/1967/2022 z 17 lutego 2022 r.  
Koniec pierwokupu rewitalizacyjnego w Warszawie?
Nielegalne użytkowanie obiektu budowlanego lub jego części – kary aż do skutku
Najpierw pouczenie, a potem możliwość wielokrotnego nakładania na inwestorów i właścicieli kar z tytułu nielegalnego użytkowania obiektów budowlanych – to jeden z efektów ostatnich zmian w prawie budowlanym
Nielegalne użytkowanie obiektu budowlanego lub jego części – kary aż do skutku
Kolejny etap ograniczania i wygaszania roszczeń reprywatyzacyjnych do nieruchomości warszawskich
20 października 2020 r. zaczęły obowiązywać zmienione przepisy dotyczące roszczeń dotychczasowych właścicieli wynikających z tzw. dekretu warszawskiego. W ich efekcie jedyną w praktyce dopuszczalną formą reprywatyzacji w Warszawie będzie odszkodowanie dochodzone na drodze skomplikowanego, czasochłonnego i kosztownego postępowania sądowego, zaś istotna część roszczeń zostanie wygaszona bez odszkodowania.
Kolejny etap ograniczania i wygaszania roszczeń reprywatyzacyjnych do nieruchomości warszawskich
Rozpoczęło się „wybudzanie śpiochów”
22 lutego 2017 r. w ogólnopolskiej prasie oraz na stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy pojawiły się pierwsze ogłoszenia wzywające następców prawnych dawnych właścicieli nieruchomości warszawskich do zgłoszenia swego udziału w postępowaniach dekretowych i udowodnienia swoich praw do nieruchomości pod rygorem umorzenia tych postępowań.
Rozpoczęło się „wybudzanie śpiochów”
Od posiadacza w złej wierze można dochodzić i wynagrodzenia za bezumowne korzystanie, i zwrotu pożytków
Sąd Najwyższy, uwzględniając skargę kasacyjną klientów kancelarii, wyjaśnił zakres, charakter i wzajemny stosunek roszczenia o zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości oraz roszczenia o zwrot pożytków, które przysługują właścicielowi nieruchomości w stosunku do jej posiadacza w złej wierze.
Od posiadacza w złej wierze można dochodzić i wynagrodzenia za bezumowne korzystanie, i zwrotu pożytków
Dłuższy termin na wznowienie postępowania cywilnego
Na mocy przepisów obowiązujących od 15 lutego 2017 r. można żądać wznowienia postępowania cywilnego zakończonego prawomocnym wyrokiem w terminie dziesięciu lat od jego uprawomocnienia. Dotychczasowe przepisy przewidywały pięcioletni termin na wznowienie postępowania.
Dłuższy termin na wznowienie postępowania cywilnego
Przewlekłość postępowania i jej skutki
Odpowiedzialność władzy publicznej za niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie rozciąga się również na opieszałe funkcjonowanie sądów, naruszające prawo jednostki do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki. Stwierdzenie przewlekłości postępowania umożliwia sądowe dochodzenie naprawienia szkody z niej wynikłej.
Przewlekłość postępowania i jej skutki
Sąd Najwyższy staje w obronie właścicieli kamienic i najemców komunalnych
W jednej z prowadzonych spraw kancelaria uzyskała korzystne dla właścicieli nieruchomości budynkowych oraz najemców komunalnych rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego, ustalające zasadę odpowiedzialności m.st. Warszawy za bezumowne korzystanie z nieruchomości
Sąd Najwyższy staje w obronie właścicieli kamienic i najemców komunalnych
Sąd Najwyższy rozważy nowy sposób obliczania terminu przedawnienia roszczeń odszkodowawczych z tytułu dekretu warszawskiego
Dotychczasowe restrykcyjne postrzeganie zasad przerywania krótkiego, bo trzyletniego terminu przedawnienia roszczeń odszkodowawczych z dekretu warszawskiego może ulec zmianie. Sąd Najwyższy pochyli się nad nowymi możliwościami oceny jego przerywania.
Sąd Najwyższy rozważy nowy sposób obliczania terminu przedawnienia roszczeń odszkodowawczych z tytułu dekretu warszawskiego
Odszkodowanie wyrównawcze za zwróconą nieruchomość warszawską
Wskutek wieloletnich postępowań reprywatyzacyjnych następcom prawnym byłych właścicieli nieruchomości udaje się odzyskać utraconą niegdyś własność. Często jednak jej aktualna wartość jest rażąco niska, co uzasadnia dochodzenie odszkodowania wyrównawczego.
Odszkodowanie wyrównawcze za zwróconą nieruchomość warszawską
Najemca zapłaci dwa razy?
Czy sądy zasadnie uznają, że to najemcy bezprawnie odebranych nieruchomości są zobowiązani do zapłaty za bezumowne korzystanie, podczas gdy to miasto stołeczne Warszawa latami korzystało z nich i nimi zarządzało? Takie stanowisko budzi kontrowersje.
Najemca zapłaci dwa razy?
Zwrot ogrodów działkowych
Przepisy nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych umożliwiają zwrot terenów pod ogrodami działkowymi na rzecz spadkobierców prawowitych właścicieli. Doprowadzenie do tego zwrotu nie będzie jednak proste.
Zwrot ogrodów działkowych