Wybrano władze ostatnio powołanego Sądu Polubownego przy Krajowej Izbie Sportu | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Wybrano władze ostatnio powołanego Sądu Polubownego przy Krajowej Izbie Sportu

Przewodniczącym nowego polskiego sądu arbitrażowego zajmującego się rozstrzyganiem sporów między podmiotami sportowymi został Paweł Mazur, doradca kancelarii Wardyński i Wspólnicy.

Sąd Polubowny przy Krajowej Izbie Sportu został powołany w 2012 roku w celu rozstrzygania sporów o charakterze majątkowym i niemajątkowym w zakresie szeroko rozumianej działalności sportowej.

Spór pod rozstrzygnięcie Sądu Polubownego przy Krajowej Izbie Sportu mogą poddać kluby i związki sportowe, osoby fizyczne uprawiające sport lub zajmujące się jego organizacją, a także podmioty gospodarcze profesjonalnie zajmujące się sportem.

Sąd Polubowny przy Krajowej Izbie Sportu jest właściwy, jeżeli w umowie między stronami albo w statucie lub umowie stowarzyszenia, fundacji, czy spółki prawa handlowego został zamieszczony zapis na sąd polubowny. Strona pozwana może też wyrazić na piśmie zgodę na właściwość Sądu Polubownego przy KIS, jeżeli zostanie jej doręczony pozew wraz z wnioskiem powoda o poddanie się właściwości tego sądu.

Statut i regulamin sądu wprowadzają nowoczesne rozwiązania, które pozwolą wyspecjalizowanym arbitrom efektywnie rozstrzygać spory dotyczące między innymi kontraktów zawodniczych, umów sponsorskich i menedżerskich oraz umów medialnych w związku z organizacją i transmisją zawodów sportowych.