Wniesienie aportu do spółki osobowej a powstanie przychodu | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Wniesienie aportu do spółki osobowej a powstanie przychodu

Wniesienie przedsiębiorstwa osoby fizycznej jako wkładu niepieniężnego do spółki osobowej nie stanowi odpłatnego zbycia i tym samym po stronie wnoszącego nie powstaje przychód.
Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 11 maja 2010 r., sygn. akt I SA/Wr 153/10
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wystąpiła z wnioskiem o udzielenie indywidualnej interpretacji podatkowej w zakresie wniesienia przedsiębiorstwa osoby fizycznej jako wkładu do spółki komandytowej. Zdaniem wnioskodawcy aport taki nie wywołuje żadnych konsekwencji na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Minister finansów, działając przez upoważniony organ, wydał interpretację, w której stwierdził, że stanowisko wnioskodawcy jest nieprawidłowe. Organ wskazał, że zbycie określonego majątku wykorzystywanego na potrzeby działalności gospodarczej stanowi przychód z działalności gospodarczej w rozumieniu art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a wysokość tego przychodu odpowiada wartości wnoszonego do spółki majątku, określonej w umowie spółki. Co więcej, w ocenie organu, w przedmiotowej sprawie nie znajdą zastosowania przepisy art. 21 ust. 1 pkt 109 (tj. zwolnienie z podatku nominalnej wartości udziałów objętych w zamian za aport w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części) oraz art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy (kwalifikujący objęcie udziałów za wkład niepieniężny do źródła przychodów z kapitałów pieniężnych), gdyż nie dotyczą one wkładów do spółki osobowej.
Sprawa trafiła do WSA. WSA we Wrocławiu uznał, że skarga była uzasadniona.
Zdaniem sądu nie można uznać za prawidłowe stanowiska organów podatkowych, że wniesienie do spółki osobowej wkładu w postaci przedsiębiorstwa w zamian za udział w tej spółce stanowi odpłatne zbycie przedsiębiorstwa, a wartość wnoszonego przedsiębiorstwa określona w umowie spółki stanowi dla wnoszącego wkład przychód w rozumieniu art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Sąd wskazał, że warunkiem uznania, że wniesienie przedsiębiorstwa wykorzystywanego przez podatnika w ramach prowadzonej działalności gospodarczej jako wkładu niepieniężnego do spółki osobowej stanowi przychód z tej działalności, byłoby wykazanie, że dokonanie takiej czynności ma charakter odpłatny. W ocenie sądu wniesienie aportu do spółki osobowej nie pociąga za sobą odpłatności. Osoba wnosząca aport nie otrzymuje zapłaty; przekształca jedynie aport we wkład.
Obowiązujące przepisy podatkowe nie zawierają regulacji dotyczących wkładów niepieniężnych wnoszonych do spółek osobowych. W konsekwencji kwestia ta jest przedmiotem wielu wątpliwości. W ostatnim czasie organy podatkowe stoją na stanowisku, że czynność taka stanowi formę odpłatnego zbycia i związku z tym powinna być opodatkowana. O ile można twierdzić, że wniesienie wkładu niepieniężnego jest formą zbycia, to trudno zaakceptować pogląd, że wiąże się z odpłatnością. Wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki osobowej nie pociąga za sobą otrzymania przez osobę dokonującą aportu pieniędzy, wartości pieniężnych czy też świadczeń w naturze. Tak jak wskazał sąd w omawianym wyroku, osoba wnosząca aport przekształca go jedynie we wkład.