Wiadomości specjalne w postępowaniu administracyjnym | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Wiadomości specjalne w postępowaniu administracyjnym

Rozstrzygnięcie sprawy wymaga wiadomości specjalnych wtedy, gdy przy jej rozpoznaniu wyłoni się zagadnienie mające znaczenie dla rozstrzygnięcia, którego wyjaśnienie nie jest możliwe bez posiadania wiadomości specjalnych w określonej dziedzinie nauki.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim orzekał w sprawie skargi na decyzję utrzymującą w mocy decyzję w sprawie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej za usunięcie dwóch drzew bez wymaganego zezwolenia (sygn. akt II SA/Go 716/10).
Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu stosownego zezwolenia, które wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Nieposiadanie przedmiotowego zezwolenia sankcjonowane jest karą pieniężną. Jednakże w przypadku, gdy wiek drzewa nie przekracza 10 lat (5 lat w chwili wydania skarżonej decyzji), uzyskanie zezwolenia nie jest wymagane.
Organy pierwszej i drugiej instancji uznały, że ścięte drzewa były w wieku znacząco przekraczającym 5 lat, jednakże nie odwołały się w tym celu do wiedzy specjalnej z zakresu leśnictwa lub dendrologii, lecz oparły się na własnym przekonaniu, że skoro oba drzewa posiadały średnice odpowiednio 27 i 30 cm, to musiały mieć z pewnością więcej niż 5 lat.
WSA uznał za niedopuszczalne oparcie się przez organy na własnych przekonaniach niepopartych żadnymi obliczeniami i stosowanymi metodami ustalenia wieku drzew.
Zdaniem sądu ustalanie wieku drzew wymaga posiadania wiadomości specjalnychz dziedziny dendrologii, gdyż nie wystarczy znajomość powszechnie uznanej metody obliczania wieku drzewa na podstawie słojów (przyrostów rocznych), ale należy także mieć na uwadze fakt, że mogą zdarzyć się przypadki, kiedy w ciągu roku wystąpi przyrost dwóch słojów lub w ciągu dwóch lat tylko jednego słoja.
Sąd przypomniał, że rozstrzygnięcie sprawy wymaga wiadomości specjalnych wtedy, gdy przy jej rozpoznaniu wyłoni się zagadnienie mające znaczenie dla rozstrzygnięcia, którego wyjaśnienie przekracza zakres wiedzy i doświadczenia życiowego osób mających wykształcenie ogólne i nie jest możliwe bez posiadania wiadomości specjalnych w określonej dziedzinie nauki, związanej z rozpatrywanym zagadnieniem.
Z uwagi na to, że rozstrzygnięcie przedmiotowej sprawy wymagało posiadania wiadomości specjalnych, sąd stwierdził, że organ mógł, a nawet powinien, zgodnie z art. 84 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, zwrócić się do biegłego o wydanie opinii co do wieku ściętych drzew, co rozwiałoby jakiekolwiek wątpliwości.
Maciej Szewczyk, Zespół Prawa Ochrony Środowiska kancelarii Wardyński i Wspólnicy