Termin ważności certyfikatu rezydencji | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Termin ważności certyfikatu rezydencji

Certyfikat rezydencji zachowuje ważność, dopóki stan faktyczny w nim zawarty nie ulegnie zmianie, chyba że treść certyfikatu określa termin jego ważności bądź wskazuje okres, na jaki certyfikat został wydany.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 25 czerwca 2010 roku, sygn. IPPB4/415-263/10-4/SP
Bank wypłacający polskim i zagranicznym osobom fizycznym i prawnym odsetki, należności licencyjne i dywidendy podlegające opodatkowaniu u źródła zryczałtowanym podatkiem dochodowym wystąpił do organów podatkowych z pytaniem, czy w sytuacji, gdy certyfikat rezydencji wskazuje rok, za który certyfikat został wydany, lub w dokumencie tym wskazany jest okres przypadający przed dniem wystawienia certyfikatu, możliwe jest stosowanie na jego podstawie zasad opodatkowania wynikających z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania do dnia, w którym podmiot, którego certyfikat dotyczy, wskaże, że przedstawiony w tym dokumencie stan faktyczny uległ zmianie.
W interpretacji indywidualnej wydanej w tej sprawie organ podatkowy podkreślił, że z uwagi na brak szczegółowej regulacji należy uznać, że certyfikat rezydencji zachowuje ważność tak długo, jak długo stan faktyczny w nim zawarty nie ulega zmianie. Wyjątkiem są sytuacje, w których treść certyfikatu określa termin ważności dokumentu, wskazując rok podatkowy bądź okres, na jaki certyfikat został wydany.
Certyfikat rezydencji stanowi dla płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego podstawę do zastosowania stawki podatku określonej w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania. Przepisy prawa podatkowego nie nakładają na płatnika obowiązku posiadania certyfikatu rezydencji potwierdzającego miejsce zamieszkania lub siedziby podatnika na dzień wypłaty należności podlegających opodatkowaniu. Jednak w razie wątpliwości to na płatniku spoczywa ciężar udowodnienia faktu, że podatek został prawidłowo pobrany i wpłacony do właściwego urzędu skarbowego.
Płatnik może zastosować zwolnienie z podatku lub stawkę podatku wynikające z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania na podstawie informacji uzyskanych od podatnika bądź na podstawie uzyskanego wcześniej certyfikatu rezydencji i potwierdzenia przez podatnika, że dane w nim zawarte nie uległy zmianie. Sam certyfikat może natomiast zostać uzyskany przez płatnika już po dokonaniu wypłaty należności podlegających opodatkowaniu podatkiem u źródła. W takiej sytuacji płatnik przyjmuje jednak na siebie ryzyko odpowiedzialności za prawidłowe rozliczenie podatku. W celu ograniczenia tej odpowiedzialności płatnik powinien pobrać podatek zgodnie z przepisami krajowymi. Jeśli natomiast podatnik przedstawi certyfikat rezydencji potwierdzający miejsce jego zamieszkania lub siedziby w momencie wypłaty należności, będzie mógł wystąpić do polskiego urzędu skarbowego o stwierdzenie i zwrot nadpłaty podatku.