Tekst jednolity Kodeksu postępowania administracyjnego dostępny elektronicznie | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Tekst jednolity Kodeksu postępowania administracyjnego dostępny elektronicznie

Przedsiębiorcy, jak i inne osoby, które będąc stronami postępowań administracyjnych mają regularny kontakt z urzędami z pewnością uznają za przydatny opublikowany niedawno tekst jednolity Kodeksu postępowania administracyjnego (dalej jako: k.p.a.).

Tekst jednolity został opublikowany obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy − Kodeks postępowania administracyjnego, który został wydany w Dzienniku Ustaw z dnia 27 lutego 2013 roku pod pozycją 267.

Aktualny tekst k.p.a. jest zatem dostępny na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji, gdzie publikowany jest Dziennik Ustaw.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 zdaniem pierwszym ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych: Jeżeli liczba zmian w ustawie jest znaczna lub gdy ustawa była wielokrotnie uprzednio nowelizowana i posługiwanie się tekstem ustawy może być istotnie utrudnione, Marszałek Sejmu ogłasza tekst jednolity ustawy. Ustawa może określić termin ogłoszenia tekstu jednolitego.

Tekst jednolity ułatwia zatem zapoznanie się z aktualnym brzmieniem ustawy, choć dla szczegółowej analizy danej sprawy konieczne może być zapoznanie się z poszczególnymi ustawami nowelizującymi (chociażby z uwagi na przepisy przejściowe, regulujące sprawy w toku etc.).

W przyszłości zresztą, teksty jednolite będą publikowane periodycznie – od dnia 1 stycznia 2016 roku art. 16 ust. 1 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych będzie bowiem brzmiał: Marszałek Sejmu ogłasza tekst jednolity ustawy nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy, jeżeli była ona nowelizowana. Ustawa może określić termin ogłoszenia tekstu jednolitego.

Maciej Kiełbowski, Zespół Rozwiązywania Sporów i Arbitrażu kancelarii Wardyński i Wspólnicy