Porozumienie inwestycyjne z ministrem finansów dla nowych inwestycji (interpretacja 590) | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Porozumienie inwestycyjne z ministrem finansów dla nowych inwestycji (interpretacja 590)

Ministerstwo Finansów zaproponowało przepisy umożliwiające zawarcie między inwestorem a organem podatkowym tzw. porozumienia inwestycyjnego (zwanego również interpretacją 590), czyli umowy w sprawie skutków podatkowych planowanej lub rozpoczętej nowej inwestycji na terytorium Polski. Ma ono stanowić wiążącą organy podatkowe opinię dla inwestorów o wszystkich skutkach podatkowych planowanej inwestycji. Tym samym porozumienie inwestycyjne ma być skutecznym narzędziem znoszącym bariery inwestycyjne w Polsce, a przez to wspierającym wzrost inwestycji, w tym zagranicznych. Skierowane będzie w szczególności do podmiotów zagranicznych planujących rozpocząć działalność gospodarczą w Polsce, ale skorzystać z niego będą mogli również aktualni podatnicy w Polsce.

14 czerwca 2021 r. Ministerstwo Finansów przedstawiło kolejne założenia Polskiego Ładu, w tym Podatkowego Restartu Gospodarki. Wśród propozycji pojawiło się m.in. tzw. porozumienie inwestycyjne, czyli rodzaj interpretacji podatkowej wydawanej dla inwestorów, zwane również interpretacją 590 (od kodu kreskowego oznaczającego Polskę).

Z kolei 22 czerwca 2021 r. ministerstwo opublikowało w ramach prekonsultacji projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, która ma wdrażać porozumienie inwestycyjne.

Aktualne rozwiązania

Obecnie, aby mieć pewność co do skutków podatkowych planowanej inwestycji, trzeba uzyskać nawet kilka rodzajów interpretacji podatkowych wydawanych przez różne organy. Duże inwestycje mogą bowiem wywoływać skutki na gruncie CIT, PIT, VAT, akcyzy, podatku od nieruchomości lub innych podatków lokalnych, a także cła. Ich potwierdzenie może wymagać uzyskania wiążącej informacji stawkowej (WIS), wiążącej informacji akcyzowej (WIA), opinii zabezpieczającej, uprzedniego porozumienia cenowego czy indywidualnej interpretacji prawa podatkowego, które są wydawane w odrębnych procedurach przez różne organy.

Charakter planowanego porozumienia inwestycyjnego

Porozumienie inwestycyjne ma być jedyną opinią dotyczącą skutków podatkowych nowej inwestycji. Interpretacja 590 będzie bowiem obejmować interpretację indywidualną, a także ekwiwalent wiążącej informacji stawkowej (WIS), wiążącej informacji akcyzowej (WIA), opinii zabezpieczającej oraz uprzedniego porozumienia cenowego.

Porozumienie inwestycyjne ma wiązać w każdym czasie inwestora i organ właściwy w sprawie porozumienia oraz organy podatkowe za okresy rozliczeniowe objęte interpretacją 590.

Dodatkowo, jeżeli okres między dniem ogłoszenia przepisów mających wpływ na treść porozumienia inwestycyjnego a dniem ich wejścia w życie jest krótszy niż 30 dni i w tym okresie porozumienie nie zostanie zmienione, zastosowanie się inwestora do porozumienia w okresie 30 dni od dnia ich wejścia w życie nie będzie powodowało wszczęcia postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe, a postępowanie wszczęte w tych sprawach będzie umarzane, a także nie będą naliczane odsetki za zwłokę.

Adresaci nowych regulacji

O porozumienie inwestycyjne będzie mógł ubiegać się inwestor, który planuje lub rozpoczął nową inwestycję na terytorium Polski, niezależnie od jego statusu podatkowego w Polsce. Wniosek o zawarcie porozumienia inwestycyjnego będzie mogła złożyć również grupa inwestorów, w szczególności utworzone w związku z inwestycją konsorcjum, spółka, oddział lub przedstawicielstwo. Tym samym o porozumienie inwestycyjne będą mogli ubiegać się również inwestorzy niepodlegający dotychczas obowiązkowi podatkowemu w Polsce.

Przez inwestycję rozumieć należy natomiast nową inwestycję w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji. Tym samym przedmiotem porozumienia inwestycyjnego będą mogły być:

  • inwestycja w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego zakładu, zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu, dywersyfikacją produkcji zakładu przez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu,
  • nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym aktywa nabywane są przez przedsiębiorcę niezwiązanego ze sprzedawcą i wyklucza się samo nabycie akcji lub udziałów przedsiębiorstwa.

Minimalna wartość takiej nowej inwestycji, która będzie mogła zostać objęta porozumieniem inwestycyjnym, ma wynosić 50 000 000 zł (wartość inwestycji wyrażonej w walucie obcej ma być ustalana z uwzględnieniem kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w pierwszym dniu miesiąca złożenia wniosku o zawarcie porozumienia inwestycyjnego).

Wniosek o wydanie porozumienia inwestycyjnego

Wniosek o wydanie interpretacji 590 ma zawierać co najmniej:

  • dane identyfikujące inwestora lub inwestorów,
  • adres do doręczeń elektronicznych, chyba że inwestor wyraził zgodę na doręczanie pism przez portal podatkowy,
  • opis planowanej lub rozpoczętej inwestycji,
  • deklarowaną wartość inwestycji i wyjaśnienie sposobu jej ustalenia,
  • proponowany okres obowiązywania porozumienia,
  • proponowany przedmiot porozumienia.

Wniosek oraz towarzyszące dokumenty będą mogły być sporządzone w języku polskim lub angielskim.

Inwestor może w każdym czasie zmienić wniosek o zawarcie porozumienia inwestycyjnego, przy czym jeżeli zmiana wniosku będzie polegać na przyłączeniu się kolejnego inwestora, zmieniony wniosek będą zobowiązani podpisać również dotychczasowi inwestorzy.

Wniosek o zawarcie porozumienia inwestycyjnego będzie mógł zostać również wycofany, przy czym wycofanie wniosku przez jednego z inwestorów nie będzie wywoływać skutku wobec pozostałych.

Procedura

Uzgodnienie i zawarcie porozumienia inwestycyjnego ma się odbywać w ramach szczególnego rodzaju postępowania podatkowego. W założeniu projektodawcy ma ono być konsensualne i odformalizowane. W celu uzgodnienia zakresu i treści porozumienia inwestycyjnego organ właściwy w sprawie porozumienia będzie mógł się zwracać do inwestora o wyjaśnienie wątpliwości lub uzupełnienie wniosku, w tym poprzez dostarczenie próbki towaru, a także zorganizować spotkanie uzgodnieniowe.

Odmowa zawarcia porozumienia inwestycyjnego

Organ właściwy w sprawie porozumienia może odmówić zawarcia porozumienia inwestycyjnego, w szczególności gdy przedmiotem wniosku o jego zawarcie będzie sprawa, która została uprzednio rozpoznana przez właściwy organ podatkowy lub w chwili złożenia wniosku o zawarcie porozumienia sprawa będzie w trakcie rozpatrywania przez taki organ. W przypadku odmowy zawarcia porozumienia inwestycyjnego organ właściwy w sprawie porozumienia będzie zobowiązany zawiadomić inwestora i wskazać przyczynę takiej odmowy wraz z uzasadnieniem. Odmowa zawarcia porozumienia inwestycyjnego ma skutkować zwrotem wniesionej opłaty wstępnej w ciągu 30 dni od dnia odmowy.

Obowiązywanie i zmiana

O okresie obowiązywania porozumienia inwestycyjnego mają decydować uczestnicy procesu jego zawierania. Okres obowiązywania porozumienia inwestycyjnego nie może jednak być dłuższy niż 5 lat podatkowych, z zastrzeżeniem, że będzie mógł on zostać przedłużony albo skrócony przez strony na zasadzie wspólnej dobrowolnej zmiany albo jednostronnego dobrowolnego wypowiedzenia (ze skutkiem od pierwszego dnia kolejnego roku podatkowego). Możliwe będą również renegocjacje skutkujące zmianami porozumienia inwestycyjnego.

Wypowiedzenie porozumienia inwestycyjnego

Porozumienie inwestycyjne będzie mogło zostać wypowiedziane przez każdą ze stron w każdym czasie.

Inwestor będzie mógł w każdym czasie wypowiedzieć porozumienie inwestycyjne. Jeśli inwestor wypowie porozumienie inwestycyjne, porozumienie to wygaśnie od pierwszego dnia następnego roku podatkowego.

Organ właściwy w sprawie porozumienia inwestycyjnego będzie mógł je wypowiedzieć ze skutkiem od pierwszego dnia jego obowiązywania, jeżeli wyjdzie na jaw istotna dla porozumienia nowa okoliczność faktyczna lub nowy dowód, istniejące w dniu zawarcia tego porozumienia i nieznane temu organowi. Przed wypowiedzeniem porozumienia inwestycyjnego organ będzie zobowiązany wezwać inwestora do złożenia wyjaśnień w terminie nie krótszym niż 7 dni lub przedłożyć inwestorowi propozycję zmiany porozumienia ze skutkiem od pierwszego dnia jego obowiązywania albo innego dnia wskazanego w propozycji zmiany i wyznaczyć termin, nie krótszy jednak niż 30 dni, do zawarcia tej zmiany porozumienia.

Jeśli inwestor nie zastosuje obowiązującego porozumienia inwestycyjnego w zakresie oceny, że cena transferowa transakcji kontrolowanej jest ustalona na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane, organ właściwy w sprawie porozumienia inwestycyjnego zobowiązany będzie je wypowiedzieć ze skutkiem od pierwszego dnia jego obowiązywania.

Organ właściwy w sprawie porozumienia inwestycyjnego będzie mógł również wypowiedzieć takie porozumienie, jeżeli stwierdzi jego nieprawidłowość w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej lub Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Porozumienie inwestycyjne będzie wygasać z mocy prawa z dniem wejścia w życie przepisów prawa podatkowego w zakresie, w jakim porozumienie to stanie się niezgodne z tymi przepisami.

Opłaty

Wniosek o zawarcie porozumienia inwestycyjnego ma podlegać opłacie wstępnej w wysokości 50 000 zł od każdego inwestora składającego wniosek. Opłata będzie płatna w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Opłata główna za wydanie porozumienia ma wynosić od 100 000 zł do 500 000 zł w zależności od wartości inwestycji, zakresu i złożoności porozumienia inwestycyjnego. Wysokość opłaty głównej będzie mogła być negocjowana. Opłata główna powinna być wniesiona w ciągu 30dni od daty zawarcia porozumienia inwestycyjnego pod rygorem braku wywoływania skutków prawnych przez takie porozumienie. Za wniesienie opłaty głównej inwestorzy mają odpowiadać solidarnie.

Wniosek o zmianę porozumienia inwestycyjnego składanego przez inwestora ma podlegać opłacie wstępnej w wysokości 25 000 zł od każdego inwestora oraz opłacie głównej w wysokości określonej w zmianie porozumienia, nie niższej jednak niż 50 000 zł i nie wyższej niż 250 000 zł. Wniosek o zmianę porozumienia inwestycyjnego polegającą na przyłączeniu się nowego inwestora ma podlegać wyłącznie opłacie wstępnej uiszczanej przez tego inwestora. Wniosek o zmianę interpretacji 590 ma nie podlegać opłacie wstępnej ani opłacie głównej, jeśli zmiana wynika z wygaśnięcia porozumienia inwestycyjnego z mocy prawa z dniem wejścia w życie przepisów prawa podatkowego w zakresie, w jakim porozumienie stanie się niezgodne z tymi przepisami (z zastrzeżeniem złożenia wniosku o zmianę w określonym czasie).

Wejście przepisów w życie

Projektowane przepisy dotyczące porozumienia inwestycyjnego mają wejść w życie 1 stycznia 2022 r.

Joanna Prokurat, doradca podatkowy, praktyka podatkowa kancelarii Wardyński i Wspólnicy