Podwyższenie wartości znaku towarowego przez wkład do spółki osobowej | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Podwyższenie wartości znaku towarowego przez wkład do spółki osobowej

To dobry moment, żeby rozważyć możliwości i ryzyka związane z wniesieniem znaku towarowego do spółki osobowej. Od 1 stycznia 2011 roku mają się bowiem zmienić przepisy podatkowe.

Jednym z dyskusyjnych zagadnień w najnowszej praktyce fiskalnej pozostaje możliwość ujawnienia lub podwyższenia (urealnienia) wartości podatkowej znaku towarowego (dla potrzeb jego amortyzacji) do wysokości jego wartości rynkowej. Dotychczas skutek ten był osiągany między innymi poprzez wniesienie znaku towarowego przez spółkę kapitałową do spółki osobowej.Warto przy tym zauważyć, że w świetle orzecznictwa sądów za warunek amortyzacji znaku towarowego uznawana była jego wcześniejsza rejestracja (zob. wyrok NSA z dnia 28 sierpnia 2009 roku, II FSK 412/08).
Ze względu na brak jednoznacznych regulacji podatkowych podatnicy przyjmowali niekiedy, że w spółce osobowej wartość znaku towarowego może być ustalona w wysokości jego wartości rynkowej. To pozwalało na ujawnienie znaku towarowego i ustalenie odpowiednio wysokiej podstawy dokonywanych od niego odpisów amortyzacyjnych, stanowiących następnie koszt uzyskania przychodu dla wspólników spółki osobowej.
Organy podatkowe początkowo akceptowały ten pogląd (por. np. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 13 sierpnia 2009 roku, IPPB3/423-410/09-3/MS). Obecnie jednakże dominuje wśród nich przekonanie, że po wniesieniu znaku towarowego do spółki osobowej wartość znaku towarowego dla celów amortyzacji pozostaje niezmieniona i jest równa wartości przyjętej uprzednio w spółce wnoszącej znak towarowy. Takie stanowisko przedstawiono chociażby w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 6 lipca 2010 roku (IPPB3/423-248/10-4/PD), interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 2 lutego 2010 roku (IPPB3/423-895/09-3/MS), interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 28 stycznia 2010 roku (ILPB3/423-978/09-8/JG) czy interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 27 stycznia 2010 roku (IPPB3/423-797/09-5/MS). Co więcej, minister finansów w wielu przypadkach uchylił także wydane wcześniej korzystne dla podatników interpretacje indywidualne jako niezgodne z prawem.
W tym kontekście warto zwrócić uwagę na precedensowy wyrokWojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 11 czerwca 2010 roku (I SA/Kr 623/10), w którym sąd potwierdził możliwość ustalenia wartości znaku towarowego po jego wniesieniu przez spółkę kapitałową do spółki osobowej na poziomie jego wartości rynkowej. Sąd uznał bowiem, że pomimo braku wyraźnych regulacji w tej mierze należy stosować w drodze analogii przepisy dotyczące ustalania wartości początkowej aportu wnoszonego przez spółkę kapitałową do innej spółki kapitałowej. Te ostatnie regulacje pozwalają zaś wprost na amortyzację znaku towarowego według jego wartości rynkowej.
Wypada jednakże pamiętać, że wyrok powyższy pozostaje w chwili obecnej nieprawomocny, a organy podatkowe nadal dysponują możliwością wniesienia kasacji do NSA. Co więcej, późniejsze znane nam orzeczenia (w tym wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 18 czerwca 2010 roku, sygn. I SA/Wr 495/10 oraz SA/Wr 496/10, dotyczące wniesienia nieruchomości) wskazują na brak stanowiska jednolicie korzystnego dla podatników.
Ministerstwo Finansów planuje obecnie wprowadzenie w przepisach podatkowych od dnia 1 stycznia 2011 roku wyraźnych zasad amortyzacji przedmiotu wkładu wniesionego przez spółkę kapitałową do spółki osobowej. Zasady te będą w istocie wykluczać przeszacowanie wnoszonego znaku towarowego do jego wartości rynkowej. Z tego też względu podatnicy planujący operacje obejmujące wniesienie do spółki osobowej składników majątku takich jak znak towarowy powinni rozważyć ich przeprowadzenie jeszcze w bieżącym roku.