Planowane zasady opodatkowania spółek komandytowych CIT od 2021 r. | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Planowane zasady opodatkowania spółek komandytowych CIT od 2021 r.

Sprecyzowane zostały założenia dotyczące opodatkowania spółek komandytowych oraz niektórych spółek jawnych podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT). 16 września na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (UD126). Treść tego projektu wraz z obszernym uzasadnieniem pozwala odtworzyć szczegóły zasad opodatkowania m.in. spółek komandytowych od 2021 r. Trzeba jednak pamiętać, że w toku prac legislacyjnych zasady te mogą ulec zmianie.

Spółki komandytowe oraz niektóre spółki jawne jako podatnicy CIT

Podatnikiem CIT zostaną wszystkie spółki komandytowe, niezależnie od ich cech szczególnych, np. rodzaju prowadzonej działalności, wielkości osiąganych przychodów (dochodów), struktury własnościowej czy statusu wspólników.

Podatnikiem CIT zostaną również niektóre spółki jawne – te, które mają siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i spełniają łącznie następujące warunki:

 • wspólnikami spółki jawnej nie są wyłącznie osoby fizyczne,
 • spółka jawna nie złoży przed rozpoczęciem roku obrotowego informacji o podatnikach podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych, posiadających – bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego – prawa do udziału w zysku tej spółki lub aktualizacji informacji w ciągu 14 dni, licząc od dnia zaistnienia zmiany.

Zmienione zasady opodatkowania dla wszystkich spółek komandytowych i ich wspólników

Zmienione przepisy dotyczące opodatkowania podatkiem dochodowym spółek komandytowych oraz ich wspólników wejdą w życie od 1 stycznia 2021 r. Na wszystkie spółki komandytowe zostanie nałożony obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych z dniem 31 grudnia 2020 r. Dlatego też zmiany obejmą wszystkie spółki komandytowe, niezależnie od tego, czy ich aktualny rok obrotowy odpowiada rokowi kalendarzowemu.

Wypłata zysków spółki komandytowej wygenerowanych do końca 2020 r.

Wypłata zysków wygenerowanych przez spółki komandytowe do 31 grudnia 2020 r., niezależnie od terminu ich faktycznej wypłaty, będzie opodatkowana na obecnie obowiązujących zasadach, tj. nie powinna podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Wypłata zysków spółki komandytowej na rzecz komplementariusza

Wypłata zysków wygenerowanych przez spółkę komandytową na rzecz komplementariusza będzie opodatkowana jednokrotnie – komplementariusz będzie mógł odliczyć od podatku od takiego zysku wartość podatku zapłaconego przez spółkę komandytową w części odpowiadającej udziałowi komplementariusza w zysku spółki komandytowej.

Komplementariusz nie będzie już jednak mógł konsolidować swojego dochodu podatkowego osiągniętego w związku z udziałem w spółce komandytowej z ewentualną stratą podatkową z innych źródeł działalności gospodarczej.

Wypłata zysków spółki komandytowej na rzecz komandytariusza

Wypłata zysków wygenerowanych przez spółkę komandytową na rzecz komandytariusza będzie generalnie opodatkowana dwukrotnie, na poziomie spółki komandytowej oraz komandytariusza.

Zwolnieniem od opodatkowania zostaną objęte zyski komandytariusza do 50% ich wysokości, nie więcej niż 60 000 zł w roku podatkowym (wskazany limit dotyczy zysku komandytariusza osiąganego w pojedynczej spółce komandytowej), pod warunkiem że łącznie są spełnione następujące warunki:

 • komandytariusz nie posiada bezpośrednio lub pośrednio ponad 5% udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną lub spółce kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej,
 • komandytariusz nie jest członkiem zarządu komplementariusza spółki komandytowej,
 • komandytariusz nie jest podmiotem powiązanym ze wspólnikiem lub członkiem zarządu.

Dodatkowo zwolnienie nie będzie miało zastosowania w przypadkach, w których istniejące między komplementariuszami spółki komandytowej powiązania lub sposób kierowania spółką wskazywałyby na optymalizacyjny cel założenia takiej spółki przez jej wspólników.

Stawka CIT właściwa dla opodatkowania przychodów (dochodów) spółki komandytowej

Spółka komandytowa będzie zobowiązana płacić CIT od przychodów (dochodów) na takich samych zasadach, jakie aktualnie obowiązują w spółce z o.o., akcyjnej oraz komandytowo-akcyjnej, tj. według stawki podstawowej w wysokości 19% albo według preferencyjnej stawki CIT w wysokości 9%, o ile jej roczne przychody nie przekroczą 2 mln EUR (projekt ustawy przewiduje również zwiększenie limitu rocznego przychodu uprawniającego do stosowania 9% stawki CIT z 1,2 mln EUR do 2 mln EUR).

Kontynuacja wartości podatkowej aktywów przez spółkę komandytową

Spółka komandytowa po uzyskaniu statusu podatnika CIT będzie kontynuować wycenę wartości podatkowej składników majątkowych, w szczególności w zakresie dotyczącym wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, przyjętej metody amortyzacji, stawek oraz okresu amortyzacji, a także wysokości odpisów amortyzacyjnych uprzednio dokonanych od tych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Szczególne zasady opodatkowania zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce komandytowej, likwidacji spółki komandytowej lub wystąpienia ze spółki komandytowej utworzonej przed 1 stycznia 2021 r.

Wspólnicy spółki komandytowej zawiązanej do 31 grudnia 2020 r., którzy po tej dacie osiągną przychód podatkowy z tytułu:

 • odpłatnego zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce komandytowej,
 • wniesienia ogółu praw i obowiązków w spółce komandytowej do innej spółki tytułem wkładu niepieniężnego,
 • wystąpienia ze spółki komandytowej,
 • likwidacji spółki komandytowej,

– będą uprawnieni do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów odpowiadających co do zasady wydatkom na nabycie lub objęcie udziału w takich spółkach, z uwzględnieniem części opodatkowanych przed 1 stycznia 2021 r., lecz nie wypłaconych do tej daty zysków.

Zwolnienie z CIT wypłaty dywidendy na rzecz komandytariusza spółki komandytowej na podstawie dyrektywy Parent-Subsidiary

Projekt ustawy nie wyłącza zwolnienia od CIT dywidendy wypłacanej na rzecz komandytariusza spółki komandytowej na mocy dyrektywy Parent-Subsidiary. Dodanie spółki komandytowej do art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy o CIT wyłącza jednak z tego zwolnienia dywidendy wypłacane na rzecz komplementariuszy.

Brak rozwiązań w pełni zrównujących opodatkowanie CIT spółek komandytowych oraz innych podatników CIT

Projekt ustawy nie zawiera przepisów, które pozwalałyby na objęcie spółki komandytowej przepisami dotyczącymi m.in.:

 • wymiany udziałów,
 • podatkowych grup kapitałowych,
 • połączeń spółek.

Joanna Prokurat, doradca podatkowy, praktyka podatkowa kancelarii Wardyński i Wspólnicy