Koszty niekonstytucyjnego postępowania egzekucyjnego | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Koszty niekonstytucyjnego postępowania egzekucyjnego

Jeżeli podstawą wydania decyzji administracyjnej, na podstawie której prowadzono następnie egzekucję administracyjną, były niekonstytucyjne przepisy, to kosztami takiego postępowania nie można obciążać strony – orzekł ostatnio Naczelny Sąd Administracyjny.

Wyrok NSA z 1 sierpnia 2019 r., II FSK 2750/17

Postępowanie egzekucyjne w administracji zawsze jest dolegliwe dla strony, wobec której jest prowadzone. Dodatkową – a nierzadko wręcz pierwszoplanową – dolegliwością z tym związaną są koszty postępowania egzekucyjnego, które z zasady obciążają egzekwowanego dłużnika. Na wokandzie Naczelnego Sądu Administracyjnego pojawiła się sprawa, w której rozstrzygano o kosztach postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie decyzji wydanej z powołaniem na przepisy, które – zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego – okazały się niekonstytucyjne.

Decyzja, egzekucja i… wyrok Trybunału

Strona skarżąca w pierwszej połowie lat dwutysięcznych była dłużnikiem egzekwowanym w zakresie należności podatkowych. Wiele lat później decyzje te zostały uchylone, postępowanie egzekucyjne umorzono, a w 2015 r. skarżąca wystąpiła do organu podatkowego o zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego z odsetkami na podstawie art. 64c § 3 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (u.p.e.a.).

Zgodnie z tym przepisem, [j]eżeli po pobraniu od zobowiązanego należności z tytułu kosztów egzekucyjnych okaże się, że wszczęcie i prowadzenie egzekucji było niezgodne z prawem, należności te, wraz z naliczonymi od dnia ich pobrania odsetkami ustawowymi, organ egzekucyjny zwraca zobowiązanemu, a jeżeli niezgodne z prawem wszczęcie i prowadzenie egzekucji spowodował wierzyciel, obciąża nimi wierzyciela.

Koszty te były niebagatelne, przekraczały 100 000 zł, niemniej organy egzekucyjne w obydwu instancjach odmówiły zwrotu, wskazując, że w momencie wystawienia tytułu wykonawczego, jak i wszczęcia na jego podstawie egzekucji administracyjnej, zaległość była wymagalna i podlegała egzekucji administracyjnej.

Takiego rozstrzygnięcia nie zaakceptowała skarżąca, składając skargę do sądu administracyjnego. W skardze tej podniosła między innymi, że skoro na skutek umorzenia postępowań egzekucyjnych (co miało miejsce w jej sprawie) wygasają wszelkie związane z nimi skutki, to dotyczy to także wszelkich naliczonych w związku z czynnościami opłat.

Co więcej, skarżąca podała w skardze, że w jej ocenie zachodzi tu sytuacja analogiczna do problemu, który był przedmiotem analizy Trybunału Konstytucyjnego w wyroku z 26 czerwca 2012 r. o sygn. P 13/11[1]. Na tej podstawie strona skarżąca wniosła o uchylenie postanowień organów obydwu instancji i nakazanie zwrotu niesłusznie pobranych kosztów egzekucyjnych na podstawie art. 64c § 3 u.p.e.a.

Czy za egzekucję na podstawie niekonstytucyjnych przepisów trzeba płacić?

Wniesioną skargę wojewódzki sąd administracyjny uwzględnił, wskazując przede wszystkim że przyczyną uchylenia decyzji wymiarowych, wydanych w przeszłości w zakresie podatku dochodowego od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów, na podstawie których wystawiono tytuły wykonawcze, był wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 lipca 2013 r., sygn. SK 18/09. W związku z tym Sąd uznał, że postępowania egzekucyjne prowadzone wobec Skarżącej zostało umorzone, gdyż legalnie określony „(…) obowiązek nie istniał (art. 59 § 1 pkt 2 in fine ustawy).

Zdaniem sądu I instancji, w sprawie po pobraniu należności okazało się, że egzekucja była prowadzona niezgodnie z prawem, tj. na podstawie niekonstytucyjnych przepisów. Tę niezgodność stwierdziły następnie organy egzekucyjne, umarzając postępowania egzekucyjne. W ramach tego umorzenia nie orzekano jednakże o zwrocie kosztów postępowania egzekucyjnego, niemniej postanowienia umarzające te postępowania należy potraktować jako prejudykat, a tym samym stwierdzić, że zaszły ustawowe przesłanki zwrotu kosztów dłużnikowi.

Z rozstrzygnięciem takim z kolei nie zgodził się organ egzekucyjny i wniósł skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

NSA: jeżeli podstawa egzekucji była niekonstytucyjna, nie można obciążać jej kosztami

NSA ostatecznie skargę kasacyjną oddalił, potwierdzając, że zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego się należy.

W uzasadnieniu Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że dotychczas istniała rozbieżność w orzecznictwie w tym zakresie. Prezentując pierwszy pogląd na podstawie stosownego orzeczenia, sąd wskazał, że uznawano, iż niezgodność z prawem, o której mowa w art. 64c § 3 u.p.e.a., dotyczy czynności wierzyciela i organu egzekucyjnego, a nie organu podatkowego. Zgodność z prawem decyzji podatkowej nie stanowi kryterium oceny wszczęcia i prowadzenia postępowania egzekucyjnego w rozumieniu art. 64c § 3 u.p.e.a., nawet jeżeli w charakterze organu podatkowego i wierzyciela występował ten sam organ. Pobrane do momentu uchylenia decyzji, stanowiącej podstawę wystawienia tytułu wykonawczego, koszty egzekucyjne nie są kosztami w rozumieniu art. 64c § 3 u.p.e.a.

Z drugiej strony, NSA podał także, że odmienna ocena spornego zagadnienia prawnego oparta jest natomiast na konstatacji, że „niezgodność z prawem”, o której mowa w art. 64c § 3 u.p.e.a., powinna być w swoim zakresie rozumiana szeroko, a więc nie tylko w odniesieniu do czynności wierzyciela lub organu egzekucyjnego, ale także podstawy prawnej samej egzekucji.

Stanowisko, które sąd przyjął w niniejszej sprawie, było zbliżone do tego drugiego nurtu orzeczniczego, jednakże akcentował także kwestię niezgodności egzekucji z przepisami konstytucyjnymi. Naczelny Sąd Administracyjny wskazał bowiem, że najbardziej adekwatna do sprawy jest ocena prawna, zgodnie z którą: na podstawie art. 64c§ 3 ustawy (…), zobowiązanego nie mogą obciążać koszty postępowania egzekucyjnego wszczętego i prowadzonego w wykonaniu decyzji podatkowej wydanej na podstawie przepisu prawa, którego niezgodność z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej orzekł Trybunał Konstytucyjny.

Z poglądem tym należy się zgodzić. Brak jest bowiem uzasadnienia dla obciążania strony kosztami postępowania egzekucyjnego, jeżeli było ono w istocie nielegalne, tj. prowadzone na podstawie niekonstytucyjnych przepisów. Tak bowiem należałoby postrzegać praworządność, która jest jedną z podstawowych wartości w państwie, co wyjaśnił też sąd w końcowej części uzasadnienia: Rzeczywista praworządność z jednej strony oznacza obowiązek stosowania prawa przez organ, pomimo negatywnej oceny prawa przez ten organ; z drugiej jednak strony nie uzasadnia kwalifikowania jako zgodnych z prawem działań podejmowanych na podstawie przepisu niespełniającego konstytucyjnych standardów aksjologicznych, w przypadku stwierdzenia niekonstytucyjności w sposób przewidziany przez prawo.

dr Maciej Kiełbowski, adwokat, praktyka sporów administracyjnych oraz praktyka postępowań sądowych i arbitrażowych kancelarii Wardyński i Wspólnicy


[1] Zgodnie z tym wyrokiem, Art. 49 ust. 2 zdanie pierwsze ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376) przez to, że w każdym wypadku umorzenia na podstawie art. 823 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, ze zm.) zawieszonego wcześniej postępowania egzekucyjnego przewiduje pobieranie od dłużnika opłaty stosunkowej w wysokości nie niższej niż 1/10 wysokości przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, jest niezgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.