Konwersja wierzytelności na kapitał a podatek u źródła | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Konwersja wierzytelności na kapitał a podatek u źródła

W wyniku konwersji wierzytelności odsetkowych na kapitał w formie wkładu niepieniężnego nie dojdzie do wypłaty ani odsetek, ani należności z innych tytułów. Tym samym nie powstanie obowiązek pobrania podatku u źródła.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 31 maja 2010 r., nr ITPB3/423-81c/10/MT
Spółka wystąpiła o interpretację w sprawie ustalenia, czy istnieje obowiązek pobrania podatku u źródła w związku z konwersją wierzytelności odsetkowych na kapitał zakładowy. W opisanym przez spółkę stanie faktycznym planowane było podwyższenie kapitału zakładowego w formie wkładu niepieniężnego. Aport ten miały stanowić wierzytelności zagranicznego wspólnika wobec spółki zarówno z tytułu udzielonych pożyczek, jak i z tytułu należnych odsetek.
Spółka była zdania, że w wyniku planowanej konwersji wierzytelności odsetkowych na kapitał nie dojdzie do wypłaty odsetek powodujących obowiązek poboru podatku u źródła. Argumentowała, że nie nastąpi jakakolwiek zapłata należnych odsetek, gdyż konwersja w formie wkładu niepieniężnego prowadzi do wygaśnięcia wierzytelności z mocy prawa (w drodze konfuzji).
Minister finansów podzielił stanowisko przedstawione przez spółkę. W ocenie organu w przypadku konwersji w formie aportowej nie ma podstaw do przyjęcia, że objęcie przez wspólnika udziałów w zamian za wkład niepieniężny w postaci wierzytelności odsetkowych stanowi wypłatę tych odsetek. Ponadto objęcie nowo utworzonych udziałów nie może skutkować powstaniem po stronie wspólnika przychodu z tytułu udziału w zyskach tej osoby prawnej. Samo bowiem zwiększenie ilości posiadanych udziałów nie powoduje faktycznego transferu zysków, stwarza jedynie możliwość uzyskiwania takich dochodów w przyszłości.
Stanowisko organów potwierdzające brak obowiązku pobrania podatku u źródła przy konwersji wierzytelności odsetkowych w formie wkładu niepieniężnego jest korzystne dla podatników. Mając na uwadze, że konwersja dokonana w zamian za wkład pieniężny powoduje zapłatę odsetek i wiąże się z pobraniem podatku u źródła, aportowa konwersja może być wykorzystywana przez podatników w celu optymalizacji podatkowej.
Elżbieta Góźdź, Zespół Prawa Podatkowego kancelarii Wardyński i Wspólnicy