Dla transakcji krajowych nie sporządzamy dokumentacji cen transferowych. Zazwyczaj. | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Dla transakcji krajowych nie sporządzamy dokumentacji cen transferowych. Zazwyczaj.

Realizowane pomiędzy podmiotami powiązanymi transakcje, których wartość przekracza określone przepisami progi, powinny zostać opisane w lokalnej dokumentacji cen transferowych. Przepisy przewidują jednak szereg wyjątków od tej zasady.

Transakcje nieobjęte obowiązkiem sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych na gruncie ustawy o CIT zostały wskazane w art. 11n. Prawdopodobnie najpopularniejszym wyłączeniem z obowiązku dokumentacyjnego jest to dotyczące transakcji kontrolowanych zawieranych wyłącznie przez podmioty powiązane mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Polski (tzw. krajowych transakcji kontrolowanych) w roku podatkowym, w którym każdy z podmiotów powiązanych spełnia łącznie następujące warunki:

  1. nie korzysta ze zwolnienia podmiotowego od CIT, o którym mowa w art. 6 ustawy o CIT,
  2. nie korzysta ze zwolnienia od CIT dla dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej w specjalnej strefie ekonomicznej na podstawie zezwolenia (o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT) lub dla dochodów z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu (o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34a ustawy o CIT),
  3. nie poniósł straty podatkowej.

Wątpliwości dotyczące warunku określonego w punkcie 2

Podatnicy powzięli wątpliwość, czy mogą skorzystać z opisanego wyżej przywileju w sytuacji, gdy prowadzą działalność gospodarczą na podstawie decyzji o wsparciu (ponoszą koszty i osiągają przychody z takiej działalności), ale nie osiągają dochodu, który korzystałby ze zwolnienia od podatku.

Zgodnie ze stanowiskiem Dyrektora Krajowej Administracji Skarbowej określonym w interpretacji indywidualnej z 19 listopada 2020 r. (sygn. 0111-KDIB1-2.4010.414.2020.1.MS) okoliczność niekorzystania ze zwolnienia od CIT dla dochodów z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu należy interpretować literalnie.

Oznacza to, że wyłączenie od obowiązku sporządzenia dokumentacji będzie mogło znaleźć zastosowanie także wówczas, gdy np. jeden z podmiotów powiązanych prowadzi działalność gospodarczą na podstawie decyzji o wsparciu, ale w roku podatkowym, w którym realizowana jest transakcja kontrolowana, nie wykaże dochodów podlegających zwolnieniu od CIT.

Dopiero wygenerowanie dochodów korzystających z ww. zwolnienia sprawia, że wskazany warunek należy uznać za niespełniony. Wówczas konieczne jest sporządzenie dokumentacji cen transferowych.

Wątpliwości dotyczące warunku określonego w punkcie 3

Skorzystanie z przywileju niesporządzenia dokumentacji cen transferowych dla transakcji krajowej uwarunkowane jest nieponiesieniem straty. Nie ulega wątpliwości, że warunek nieponiesienia straty odnosi się do straty podatkowej, a nie bilansowej. Dotyczy więc nadwyżki kosztów uzyskania przychodów nad przychodami osiągniętymi z danego źródła przychodów.

W roku podatkowym, w którym jest realizowana transakcja kontrolowana, żaden z podmiotów powiązanych nie może ponieść straty podatkowej ze źródła przychodów, do którego każdy z podmiotów powiązanych zalicza transakcję kontrolowaną.

Taka sytuacja zachodzi na przykład, gdy podmioty powiązane podniosą stratę podatkową ze źródła przychodów z zysków kapitałowych, nie ponosząc jednocześnie straty ze źródła przychodów z działalności operacyjnej, a transakcja kontrolowana wpływa na dochody podmiotów powiązanych ze źródła przychodów z działalności operacyjnej.

Powyższe okoliczności nie budzą już większych wątpliwości. Niedawno stanowisko opisane powyżej zajął Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 25 listopada 2020 r. (sygn. 0111-KDIB2-1.4010.405.2020.1.AR).

Informacja o cenach transferowych TPR

Nawet jeśli transakcja kontrolowana jest zwolniona z obowiązku dokumentacyjnego na podstawie art. 11n pkt 1 ustawy o CIT, zgodnie z art. 11t ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT należy ująć taką transakcję kontrolowaną w informacji o cenach transferowych (TPR). W takim przypadku informację o cenach transferowych (TPR) sporządza się w sposób uproszczony, z pominięciem ogólnych informacji finansowych podmiotu powiązanego, dla którego jest składana informacja, informacji dotyczących metod i cen transferowych oraz dodatkowych informacji lub wyjaśnień.

Mateusz Rowiński, Wojciech Marszałkowski, adwokat, praktyka podatkowa kancelarii Wardyński i Wspólnicy