Ceny transferowe: pewności nigdy za wiele, gdy chodzi o korektę | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Ceny transferowe: pewności nigdy za wiele, gdy chodzi o korektę

Korekty cen transferowych od dłuższego czasu budzą emocje wśród podatników. Dowodem jest znaczna liczba interpretacji indywidualnych wydawanych w tej materii. Ze względu na zmianę przepisów – i ponieważ na uprawnienie do dokonania korekty wpływa wiele czynników – podatnicy zwracają się do administracji nawet przy nieskomplikowanym stanie faktycznym.

Przy transakcjach wewnątrzgrupowych często się zdarza, że ceny transferowe stanowiące podstawę naliczania wynagrodzenia podmiotu powiązanego w ciągu roku okazują się nieadekwatne. Powoduje to, że rentowność takiego podmiotu odbiega na koniec roku od standardowej rentowności osiąganej przez podobne podmioty niedokonujące transakcji z podmiotami powiązanymi.

Korekta cen transferowych jest dokonywana pomiędzy podmiotami powiązanymi w celu doprowadzenia rentowności podmiotów powiązanych do poziomu zgodnego z zasadą ceny rynkowej, biorąc pod uwagę pełnione przez nie funkcje, ponoszone ryzyka oraz angażowane aktywa.

Nowe przepisy regulujące dokonywanie oraz ujmowanie korekt cen transferowych obowiązują od 1 stycznia 2019 r. Wprowadzone przepisy mają zastosowanie do korekt dotyczących transakcji kontrolowanych realizowanych po 1 stycznia 2019 r.

Co do zasady, zgodnie z art. 11e ustawy o CIT (art. 23q ustawy o PIT), podatnik może dokonać korekty cen transferowych, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:

  1. w transakcjach kontrolowanych realizowanych przez podatnika w trakcie roku podatkowego ustalone zostały warunki, które ustaliłyby podmioty niepowiązane,
  2. nastąpiła zmiana istotnych okoliczności mających wpływ na ustalone w trakcie roku podatkowego warunki lub znane są faktycznie poniesione koszty lub uzyskane przychody będące podstawą obliczenia ceny transferowej, a zapewnienie ich zgodności z warunkami, jakie ustaliłyby podmioty niepowiązane, wymaga dokonania korekty cen transferowych,
  3. w momencie dokonania korekty podatnik posiada oświadczenie podmiotu powiązanego, że podmiot ten dokonał korekty cen transferowych w tej samej wysokości co podatnik,
  4. podmiot powiązany, o którym mowa w pkt 3, ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Polski albo w państwie lub na terytorium, z którym Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, oraz istnieje podstawa prawna do wymiany informacji podatkowych z tym państwem,
  5. podatnik potwierdzi dokonanie korekty cen transferowych w rocznym zeznaniu podatkowym za rok podatkowy, którego dotyczy ta korekta.

Korekta cen transferowych powinna zostać ujęta „wstecz” poprzez korektę przychodów lub kosztów uzyskania przychodów w roku podatkowym, którego dotyczy korekta. Warunkiem ujęcia korekty zmniejszającej przychody lub zwiększającej koszty uzyskania przychodów, tj. korekt prowadzących do zmniejszenia dochodów, jest spełnienie wszystkich warunków określonych w punktach 1-5. Natomiast w przypadku korekty zwiększającej przychody lub zmniejszającej koszty uzyskania przychodów, a zatem w przypadku korekt prowadzących do zwiększenia dochodów, wystarczy spełnienie warunków określonych w punktach 1 i 2.

Powyższe zasady dokonywania korekt cen transferowych w rozumieniu art. 11e ustawy o CIT zostały potwierdzone w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 29 czerwca 2020 r., sygn. 0114-KDIP2-2.4010.82.2020.2.SJ/AS.

Zgodnie z opisem stanu faktycznego Spółka dominująca, będąc centralnym podmiotem w grupie kapitałowej, zarządzała wszelkimi procesami biznesowymi w grupie, ponosiła istotne ryzyko związane z kluczowymi funkcjami biznesowymi oraz skupiała i angażowała aktywa konieczne do realizacji wskazanych funkcji. Spółka dominująca dostarczała towary do spółki dystrybucyjnej, która pełniła rolę dystrybutora o ograniczonym ryzyku, odpowiedzialnego za hurtową oraz detaliczną dystrybucję towarów. Spółka dystrybucyjna nie ponosiła znaczącego ryzyka oraz angażowała jedynie podstawowe aktywa konieczne do prowadzenia działalności dystrybucyjnej.

Interpretacja indywidualna potwierdza, że jeśli faktycznie osiągnięta przez spółkę dystrybucyjną marża operacyjna jest wyższa lub niższa niż docelowa marża operacyjna, a korekta zyskowności operacyjnej nie jest powiązana z żadną konkretną transakcją sprzedaży lub ceną sprzedaży (i należy ją odnosić do całego dochodu ze sprzedaży dokonywanej przez spółkę), zasadne jest dokonanie korekty dochodowości spółki dystrybucyjnej, aby faktyczny zysk operacyjny w danym roku podatkowym odpowiadał poziomowi rynkowemu. W tym celu podatnik, po spełnieniu kryteriów formalnych, może dokonać takiej korekty w oparciu o art. 11e ustawy o CIT.

Należy mieć na uwadze, że korekty cen transferowych dotyczące transakcji kontrolowanych realizowanych przed 1 stycznia 2019 r. podlegają dotychczasowym zasadom korygowania dochodowości podmiotów powiązanych.

Wojciech Marszałkowski, adwokat, Mateusz Rowiński, praktyka podatkowa kancelarii Wardyński i Wspólnicy