Będzie więcej pieniędzy na innowacje | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Będzie więcej pieniędzy na innowacje

Pod względem innowacyjności gospodarki Polska zajmuje czwarte od końca miejsce w UE. Dlatego planowane jest większe wsparcie dla wysoce innowacyjnych projektów, które mają szanse na wdrożenie i komercjalizację w Polsce.

19 czerwca 2013 roku odbyło się 77 posiedzenie sejmowej Komisji Innowacyjności i Nowych Technologii, podczas którego Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przedstawiło założenia do Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Technologie Informacyjne i Telekomunikacyjne 2014-2020. Programy te będą realizacją Strategii Lizbońskiej oraz programu Europa 2020.

Zapowiada się istotna zmiana jakościowa w porównaniu do poprzednich zasad rządzących Programem Operacyjnym Innowacyjna Polska. Główny nacisk będzie położony na podniesienie innowacyjności polskich przedsiębiorstw, a nie tworzenie miejsce pracy w ramach przedsięwzięć produkcyjnych i infrastrukturalnych.

Zmiana kierunku podejmowanych działań wynika z faktu, że obecnie Polska zajmuje 4 miejsce od końca w UE pod względem innowacyjności gospodarki. Miejsce to jest liczone w oparciu o stosunek nakładów prywatnych i publicznych na innowację do PKB kraju.

Ponadto zdiagnozowane problemy dotyczą:

  • niekorzystnej struktury prowadzonych badań (przewaga badań podstawowych nad wdrożeniowymi),
  • braku współpracy pomiędzy środowiskiem akademickim a przedsiębiorcami i niewielkim zainteresowaniem przedsiębiorców absorpcją innowacyjnych rozwiązań.

W związku z powyższym planuje się:

  • wspieranie projektów wysoce innowacyjnych i tym samym ryzykownych, które mają największą szansę na wdrożenie i komercjalizację w Polsce,
  • zobligowanie podmiotów ubiegających się o dofinansowanie do tworzenia konsorcjów pomiędzy jednostkami badawczymi a przedsiębiorstwami, tak aby stworzyć ramy dla przyszłej komercjalizacji wynalazków,
  • stworzenie zachęt, w szczególności podatkowych, do współfinansowania projektów innowacyjnych ze środków prywatnych i publicznych,
  • wyłonienie tzw. klastrów kluczowych, które otrzymywałyby dodatkowe punkty przy ubieganiu się o dofinansowanie.

Konkretny kształt przyszłych programów operacyjnych zależy od wyniku negocjacji z Komisją Europejską. Opracowane w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego projekty programów operacyjnych mają być poddane jesienią 2013 roku pod konsultacje społeczne. Głosowanie w parlamencie powinno nastąpić przed końcem roku, tak aby realizacja programów mogła rozpocząć się z początkiem roku 2014.

Joanna Krakowiak, Zespół Life Science i Postępowań Regulacyjnych kancelarii Wardyński i Wspólnicy

Autorka uczestniczyła w obradach komisji jako upoważniony członek Stowarzyszenia Ochrony Własności Przemysłowej AIPPI