Będą zmiany w prawie geologicznym i górniczym | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Będą zmiany w prawie geologicznym i górniczym

15 marca 2011 roku Rada Ministrów przyjęła projekt założeń zmian w prawie geologicznym i górniczym związanych z implementacją przepisów wspólnotowych w zakresie podziemnego składowania dwutlenku węgla.

Wychwytywanie i geologiczne składowanie CO2 (tzw. technologia CCS – Carbon Capture and Storage) stanowić ma jedną z metod ograniczania emisji dwutlenku węgla do atmosfery.
Zgodnie z założeniami przyjętymi przez Radę Ministrów działalność związana z wychwytywaniem i podziemnym składowaniem gazu zostanie objęta przepisami ustawy Prawo geologiczne i górnicze. Działalność taka będzie wymagała koncesji wydawanej przez ministra środowiska. Do uzyskania koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie struktur geologicznych pod kątem CCS będzie potrzebne uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz zgody na realizację przedsięwzięcia.
Znowelizowana ustawa ma również określać zasady prowadzenia eksploatacji podziemnych składowisk CO2, ich zamykania, likwidacji, monitoringu, przejmowania odpowiedzialności za składowiska oraz działania kontrolne, ratownicze i naprawcze w przypadku awarii.
W świetle założeń do projektu ustawy prowadzenie poszukiwań i rozpoznawanie struktur geologicznych dla celu podziemnego składowania dwutlenku węgla będzie możliwe tylko w obrębie wyznaczonego w koncesji obszaru poszukiwań.
Wniosek o udzielenie koncesji będzie podlegał ogólnym wymaganiom dotyczącym wniosku koncesyjnego określonym w prawie geologicznym i górniczym. W związku z tym zostaną określone wymagania, jakie powinien spełnić wniosek o udzielenie koncesji oraz sama decyzja w sprawie udzielenia koncesji (np. maksymalna ilość zatłaczanego CO2, czas, na jaki zostanie udzielona koncesja, wysokość zabezpieczenia finansowego wykonywanej działalności).
Udzielenie koncesji będzie wymagało opinii Komisji Europejskiej oraz uzgodnienia z wójtem, burmistrzem lub prezydentem miasta, właściwym ze względu na miejsce wykonywania działalności.
Projekt zawiera również regulacje dotyczące warunków zmiany, odmowy, przeniesienia, wygaśnięcia, a także cofnięcia koncesji i utraty przez nią mocy.
Omawiany projekt przewiduje, że dla podziemnego składowania dwutlenku węgla będą wyznaczane obszary i tereny górnicze podlegające wpisowi do rejestru obszarów górniczych prowadzonego przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy. Zostanie ponadto utworzony rejestr zamkniętych składowisk.
Maciej Szewczyk, Zespół Prawa Ochrony Środowiska kancelarii Wardyński i Wspólnicy