Piotr Golędzinowski | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Piotr Golędzinowski

Jak Rosja może zwalczać nałożone na nią sankcje?
Federacja Rosyjska nie pozostaje bierna wobec nałożonych na nią sankcji. Rosja w ramach odwetu (retaliacji) nałożyła własne sankcje na państwa zachodnie oraz zapowiada nacjonalizację majątków spółek kończących lub zawieszających swoją działalność na jej terytorium. Nie wyczerpuje to jeszcze jednak jej arsenału i być może niedługo dojdzie do kolejnych działań Federacji Rosyjskiej na arenie międzynarodowej sprowadzających się do kwestionowania legalności środków, którymi uderzono w rosyjską gospodarkę.
Jak Rosja może zwalczać nałożone na nią sankcje?
Jak rozwiązywać spory, gdy nie działają sądy?
Rozmowa z Łukaszem Laskiem i Piotrem Golędzinowskim z praktyki postępowań sądowych i arbitrażowych o możliwościach pozasądowego rozwiązywania sporów, planowaniu na wypadek sporu i kosztownych pułapkach, których można uniknąć.
Jak rozwiązywać spory, gdy nie działają sądy?
Czy epidemia zwalnia z obowiązku terminowego wykonania umowy?
Najprostsza odpowiedź brzmi – to zależy. Przede wszystkim od tego, jakie postanowienia dana umowa zawiera oraz jakiemu prawu podlega. Warto zastanowić się nad tym problemem na gruncie prawa polskiego, ponieważ globalizacja gospodarki powoduje, że zamknięcie zakładów produkcyjnych w Chinach może skutkować zatrzymaniem łańcuchów dostaw również w Polsce.
Czy epidemia zwalnia z obowiązku terminowego wykonania umowy?
Powrót odrębnego postępowania w sprawach gospodarczych
Wraz z nowelizacją Kodeksu postępowania cywilnego wróciło odrębne postępowanie w sprawach gospodarczych. Będzie to z pewnością istotna zmiana dla przedsiębiorców i ich pełnomocników.
Powrót odrębnego postępowania w sprawach gospodarczych
Nowe PZP: mediacja i koncyliacja w ramach Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej RP – rozwiązanie dobre czy złe?
Zgodnie z nowym projektem ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku sporu powstałego na tle realizacji umowy o zamówienie publiczne polubownym rozwiązaniem sporu będzie zajmował się Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej RP. Takie uregulowanie budzi jednak pewne wątpliwości prawne.
Nowe PZP: mediacja i koncyliacja w ramach Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej RP – rozwiązanie dobre czy złe?
Można nadać klauzulę wykonalności orzeczeniu wydanemu przeciwko spółce w upadłości
Sąd Najwyższy stwierdził, że nie ma przeszkód dla stwierdzenia wykonalności wyroku sądu zagranicznego wydanego przeciwko spółce, która znajduje się w upadłości, i nadaniu temu wyrokowi klauzuli wykonalności. Sądy niższych instancji twierdziły, że nie jest to możliwe.
Można nadać klauzulę wykonalności orzeczeniu wydanemu przeciwko spółce w upadłości
Czy linie lotnicze mogą anulować bilet powrotny, jeśli nie odbyliśmy podróży w pierwszą stronę?
Linie lotnicze często anulują bilet, jeśli podróżny nie stawił się na lot w pierwszą stronę lub na lot na pierwszym odcinku podróży. Czy taka praktyka jest zgodna z prawem?
Czy linie lotnicze mogą anulować bilet powrotny, jeśli nie odbyliśmy podróży w pierwszą stronę?
Czy maklerzy też potrzebują mediacji?
Mediacja jest coraz powszechniej docenianą i stosowaną metodą alternatywnego rozwiązywania sporów. Są jednak kategorie spraw, w których mogłaby być ona wykorzystywana znacznie częściej. Jedną z nich są spory powstałe pomiędzy uczestnikami rynku kapitałowego, a w szczególności pomiędzy domami maklerskimi oraz ich klientami.
Czy maklerzy też potrzebują mediacji?
Zarzut zapisu na sąd polubowny w postępowaniu pojednawczym
Sąd Najwyższy odmówił podjęcia uchwały dotyczącej skutków prawnych zawezwania do próby ugodowej w sytuacji, gdy strony są związane zapisem na sąd polubowny. Wydaje się jednak, że trzeba wówczas wziąć pod uwagę sposób sformułowania tego zapisu.
Zarzut zapisu na sąd polubowny w postępowaniu pojednawczym
Skomplikowane relacje postępowań sądowych i arbitrażowych na gruncie rozporządzenia Bruksela I bis
Jednym z celów przekształconej wersji rozporządzenia Bruksela I miało być wyeliminowanie negatywnego wpływu, jaki wcześniejsza wersja tego aktu wywierała na możliwość skutecznego dochodzenia roszczeń w postępowaniach arbitrażowych. Cel ten nie został jednak w pełni osiągnięty.
Skomplikowane relacje postępowań sądowych i arbitrażowych na gruncie rozporządzenia Bruksela I bis
Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej nie zawsze przerwie bieg terminu przedawnienia
Bieg terminu przedawnienia nie zostanie na przykład przerwany w sytuacji, gdy wnioskodawca podejmuje drugą kolejną próbę ugodową, przy czym jest przekonany o braku możliwości zakończenia jej sukcesem.
Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej nie zawsze przerwie bieg terminu przedawnienia